הודעה לעיתונות בדבר פרסום הדו"חות הכספיים לרבעון שלישי 2015

הפסד כולל (אשר כולל את השינוי בקרנות ההון) למגדל בתשעת החודשים הראשונים של 2015 בסך כ- 57 מיליון ש"ח

הפסד כולל (אשר כולל את השינוי בקרנות ההון) למגדל בתשעת החודשים הראשונים של 2015 בסך כ- 57 מיליון ש"ח
לעומת רווח כולל בסך כ- 504 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד בעיקר בשל ירידה ניכרת בתשואות שהושגו ע"י הקבוצה לנוכח הפסדי השקעות כתוצאה מירידות שערי המניות בארץ ובעולם
ההפסד הכולל למגדל ברבעון השלישי של 2015 הגיע לסך כ- 334 מיליון ש"ח
לעומת רווח כולל בסך כ- 142 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
הרווח לתקופה של מגדל (שאינו כולל את השינוי בקרנות ההון) בתשעת החודשים הראשונים של 2015, כ- 188 מיליון ש"ח
לעומת כ- 390 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד
ברבעון השלישי של 2015 הפסד לתקופה בסך כ- 234 מיליון ש"ח לעומת רווח לתקופה בסך כ- 37 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
לאחר תאריך המאזן, מיום 1 באוקטובר 2015 ועד סמוך למועד פרסום הדוח הכספי חלו עליות ניכרות בשווקי ההון שהובילו לרווחים משמעותיים מהשקעות
***
ההון העצמי של מגדל אחזקות (המיוחס לבעלי המניות של החברה) ליום 30.9.2015 כ- 5.0 מיליארד ש"ח
עודף ההון של מגדל ביטוח מעל להון הנדרש ליום 30.9.2015, מסתכם בכ- 2.2 מיליארד ש"ח
***
בחודש נובמבר 2015 חברת מידרוג בע"מ הותירה את דירוג איתנותה הפיננסית של מגדל ביטוח בדירוגAaa.il באופק יציב ואת דירוג כתבי ההתחייבויות הנדחים (הון משני מורכב) סדרות א', ב' ו-ג' בדירוג Aa2.il (hyb) באופק יציב. כמו כן, הודיעה חברת מידרוג בע"מ, על דירוג של (Aa1.il (hyb באופק יציב למסגרת גיוס כתבי התחייבות נדחים (סדרה ד') (הון שלישוני מורכב) בסך של עד 800 מיליון ש"ח ע.נ. אם וככל שיונפקו
***
סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה, כ- 211 מיליארד ש"ח, גידול של כ-4% לעומת ה- 30.9.2014 ש"ח
כמו כן, ניכר מאז התקופה המקבילה אשתקד: גידול של כ- 6% בעתודות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה (משתף ברווחים), לכדי כ- 81 מיליארד ש"ח גידול של כ- 10% בסך הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה, לכדי כ- 48 מיליארד ש"ח
***
תיאור התפתחות תוצאות הפעילות של קבוצת מגדל ברבעון השלישי של שנת 2015
ברבעון השלישי של שנת 2015 נרשם הפסד כולל לעומת רווח כולל ברבעון המקביל אשתקד, אשר הושפע בעיקרו מהפסדי השקעות המבטאים בעיקרם ירידה בשערי המניות בארץ ובעולם. בהקשר לכך יצוין כי לאחר תאריך המאזן, מיום 1 באוקטובר 2015 ועד סמוך למועד פרסום הדוח הכספי חלו עליות ניכרות בשווקי ההון שהובילו לרווחים משמעותיים מהשקעות. ברבעון השלישי של שנת 2015 נרשמו הפסדים מהשקעות בסך של כ-2,109 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-1,775 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח נרשמו הפסדים מהשקעות בסך של כ-1,983 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ 1,620 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, בתחום ביטוח כללי נרשמו הפסדים מהשקעות בסך של כ-34 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-63 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ובתחום ביטוח בריאות נרשמו הפסדים מהשקעות בסך כ-56 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-36 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. כתוצאה מן האמור לעיל, נרשם ברבעון השלישי של שנת 2015 מרווח פיננסי שלילי כולל מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות תשואה בביטוח חיים, בשל תשואות ריאליות שליליות שהושגו בהשקעות שאינן אגרות חוב מיועדות לעומת מרווח פיננסי חיובי ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף, נרשמו הפסדים ראליים מהשקעות מתחום ביטוח כללי וביטוח בריאות והפסדים מהשקעות העומדות כנגד ההון, בשל תשואות שליליות שהושגו, לעומת רווחים מהשקעות ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף, בשל התשואה השלילית אשר הושגה ברבעון השלישי של שנת 2015 בפוליסות המשתפות ברווחים בביטוח חיים בתכניות המשתתפות ברווחים ששווקו עד 2004, בהן חלק מדמי הניהול הינם גם דמי ניהול משתנים (15% מהתשואה הריאלית), הופחתו חלק מדמי הניהול המשתנים אשר נצברו מתחילת השנה בסך של כ 270 מיליון ש"ח (לפני מס), וזאת לעומת דמי ניהול משתנים בסך של כ-80 מיליון ש"ח (לפני מס) שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד. בהפרשה בביטוח חיים שנבעה מירידת הריבית, חל גידול בסך של כ- 12 מיליון ש"ח נטו (לפני מס) לעומת גידול בהפרשה בסך של כ-114 מיליון ש"ח (לפני מס) ברבעון המקביל אשתקד. בביטוח חיים חלה ירידה מסוימת ברווח מסיכון כתוצאה מגידול בתביעות. מאידך חלה עלייה בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים וכן ירידה בהוצאות הנהלה וכלליות. ברבעון השלישי של שנת 2015 חלה עלייה מסוימת בסך המכירות החדשות (ללא הגדלות) בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אשר התבטאה בעיקרה בעלייה במכירות פנסיה. בתחום ביטוח הבריאות, חלה ברבעון השלישי של שנת 2015 הרעה בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעה ריאליים) לעומת הרבעון המקביל אשתקד שהתבטאה בעיקרה בביטוח סיעודי עקב החמרה בהתפתחות התביעות.
בתחום הביטוח הכללי, חלה הרעה בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעה ריאליים) בענפי רכב רכוש וחבויות, שקוזזה בחלקה כתוצאה משיפור חיתומי בענפי ביטוח רכב חובה ורכוש אחר לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בתחום השירותים הפיננסיים, ההפסד הכולל ברבעון השלישי של שנת 2015 הושפע בעיקרו מהפחתת מוניטין המיוחסת לפעילות קרנות הנאמנות בחברה. בתוצאות מגזרי פעילות אחרים, הכוללים בעיקרם את תוצאות הפעילות של סוכנויות הביטוח בקבוצה, חלה עליה מסוימת ברווח הכולל ברבעון השלישי של שנת 2015 לעומת הרבעון המקביל אשתקד אשר הושפעה מקיטון בהוצאות אשר קוזז בחלקו בשל ירידה בהכנסות.
ברבעון השני של שנת 2015 חלה עלייה בסך המכירות החדשות (ללא הגדלות) בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אשר התבטאה בעיקרה בעלייה במכירות פנסיה. בתחום ביטוח הבריאות, חלה ברבעון השני של שנת 2015 הרעה בתוצאות החיתומיות לעומת הרבעון המקביל אשתקד שהתבטאה בעיקרה בביטוח תאונות אישיות עקב החמרה בהתפתחות התביעות. הרעה זו קוזזה בחלקה בשל שיפור בתוצאות החיתומיות בביטוח הוצאות רפואיות. בתחום הביטוח הכללי, חלה עלייה בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעה) בענפי רכוש אחר וחבויות, ומנגד חלה הרעה בביטוח רכב רכוש לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בתחום השירותים הפיננסיים, הקיטון בהפסד הכולל ברבעון השני של שנת 2015 הושפע בעיקרו מקיטון בהוצאות. בתוצאות מגזרי פעילות אחרים, הכוללים בעיקרם את תוצאות הפעילות של סוכנויות הביטוח בקבוצה, חלה עליה ברווח הכולל ברבעון השני של שנת 2015 לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אשר נבעה בעיקרה מקיטון בהוצאות.
תיאור התפתחות תוצאות הפעילות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 נרשם הפסד כולל לעומת רווח כולל בתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר עקב ירידה ניכרת בתשואות שהושגו על ידי הקבוצה. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-1,140 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-5,163 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-1,049 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ 4,736 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, בתחום ביטוח כללי נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-43 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-165 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, ובתחום ביטוח בריאות נרשמו רווחים מהשקעות בסך כ-12 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-105 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. כתוצאה מהאמור לעיל, חלה ירידה ניכרת במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות תשואה בביטוח חיים לעומת התקופה המקבילה אשתקד בשל קיטון בתשואות הריאליות שהושגו בהשקעות שאינן אגרות חוב מיועדות. בנוסף, חלה ירידה בהכנסות הריאליות מהשקעות מתחום ביטוח כללי וביטוח בריאות וירידה בהכנסות מהשקעות העומדות כנגד ההון. כמו כן, חל קיטון בדמי הניהול המשתנים שנרשמו בביטוח חיים אשר הסתכמו בכ-10 מיליון ש"ח (לפני מס) לעומת כ-336 מיליון ש"ח (לפני מס) בתקופה המקבילה אשתקד בשל תשואות ריאליות נמוכות יותר שהושגו. בנוסף, חלה עליה בהוצאות הנהלה וכלליות במרבית תחומי הפעילות של החברה שהושפעה בחלקה מכניסתו לתוקף של הסכם קיבוצי. בהפרשה בביטוח חיים הנובעת מבדיקת נאותות העתודות בביטוח חיים, לרבות העתודה המשלימה לגמלאות, חל גידול בסך של כ-214 מיליון ש"ח לפני מס (מתוכם סכום של כ- 192 מיליון ש"ח הינו כתוצאה מיישום לראשונה של חוזר בדיקת נאותות העתודות ברבעון השני של השנה), לעומת גידול בהפרשה בסך של כ-343 מיליון ש"ח (לפני מס) בתקופה המקבילה אשתקד. בביטוח חיים חלה ירידה ברווח מסיכון כתוצאה מגידול בתביעות וכן עליה בהוצאות הנהלה וכלליות. מאידך חלה עלייה בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 חלה עלייה מסוימת בסך המכירות החדשות (ללא הגדלות) בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך לעומת התקופה המקבילה אשתקד, תוך עליה במכירות הפנסיה וירידה במכירות תכניות ביטוח חיים. בתחום ביטוח הבריאות, חלה הרעה בתוצאות החיתומית שהתבטאה בעיקרה בביטוח סיעודי ובביטוח תאונות אישיות עקב החמרה בהתפתחות התביעות ואשר קוזזה בחלקה בשל שיפור בתוצאות החיתומיות בביטוח הוצאות רפואיות. התוצאות כאמור, הושפעו גם מעלייה בהוצאות הנהלה וכלליות. בתחום הביטוח הכללי, חלה הרעה בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעה ריאליים) בביטוח רכב רכוש ובביטוחי החבויות, שקוזזה בחלקה בשל עלייה ברווח החיתומי בביטוח רכב חובה ורכוש אחר.
בתחום השירותים הפיננסיים נרשם הפסד כולל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 אשר הושפע בעיקרו מהפחתת מוניטין המיוחסת לפעילות קרנות הנאמנות בחברה. בתוצאות מגזרי פעילות אחרים, הכוללים בעיקרם את תוצאות הפעילות של סוכנויות הביטוח בקבוצה, חלה עליה ברווח הכולל לעומת התקופה המקבילה אשתקד אשר נבעה בעיקרה מקיטון בהוצאות.