הודעה לעיתונות בדבר פרסום הדו"חות הכספיים לרבעון הרביעי 2015

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

* הרווח הכולל לאחר מס, הסתכם ברבעון הרביעי לשנת 2015 בכ- 207 מיליון ש"ח  וזאת לאחר הפרשות מיוחדות שביצעה החברה

* הרווח הכולל לאחר מס, הסתכם בשנת 2015 בכ- 150 מיליון ש"ח

* ההון העצמי של מגדל אחזקות (המיוחס לבעלי המניות של החברה) ליום ה-31.12.15, עמד על כ- 5.2 מיליארד ש"ח

* עודף ההון של מגדל ביטוח מעל להון הנדרש ליום ה-31.12.15, עמד על כ- 3.1 מיליארד ש"ח

* סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה, עומד על כ- 214 מיליארד ש"ח

* סכום הפרמיות ברוטו, תקבולים בגין חוזי השקעה ודמי הגמולים לשנת 2015, הסתכם בכ-19 מיליארד ש"ח

בחודש נובמבר 2015 חברת מידרוג בע"מ הותירה את דירוג איתנותה הפיננסית של מגדל ביטוח בדירוגAaa.il   באופק יציב

דירוג כתבי ההתחייבויות הנדחים (הון משני מורכב) סדרות א', ב' ו-ג' בדירוג Aa2.il (hyb) באופק יציב.

אגרות החוב (סדרה ד') דורגו על ידי חברת מדרוג בע"מ בדרוג של Aa1 באופק יציב

על פי תרגיל IQIS4 שביצעה מגדל ביטוח, המבוסס על תמהיל ההשקעות וההתחייבויות הביטוחיות ליום 31 בדצמבר  2014, היעדר היערכות מתאימה עלול להביא לחוסר בהון בהיקף של כ-4.5 מיליארד ש"ח. עם זאת, החוסר בהון ליום 31 בדצמבר 2014 בהתחשב בגיוסי הון משני ושלישוני שבוצעו בשנת 2015 בסך כולל של כ- 2 מיליארד ש"ח הינו כ- 2.5 מיליארד ש"ח, מבוסס מודל Solvency II שבכוונת האוצר ליישם. מגדל ממשיכה לפעול לעמידה בדרישות


תוצאות פעילות רבעון רביעי לשנת 2015

ברבעון הרביעי של שנת 2015, חלה עלייה ברווח הכולל של הקבוצה לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שהושפעה בעיקרה מגידול ניכר בתשואות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד בו הושגו תשואות נמוכות יותר.

ברבעון הרביעי של שנת 2015 נרשמו רווחים מהשקעות  בסך של כ-2,017 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-635 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-1,867 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ 583 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, בתחום ביטוח כללי נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-59 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-24 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ובתחום ביטוח בריאות נרשמו רווחים מהשקעות בסך כ-48 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

העלייה האמורה בהכנסות מהשקעות הינה על אף ירידת מדד המחירים לצרכן ברבעון המדווח ב-0.7% לעומת ירידה של 0.2% ברבעון המקביל אשתקד. לשינויים באינפלציה השפעה על ההכנסות מהשקעות בגין הנכסים הצמודים למדד בתיקי הנוסטרו.
כמו כן, לאינפלציה השפעה על התאמת ההתחייבויות הביטוחיות וההתחייבויות הפיננסיות הצמודות למדד, והשפעה על דמי הניהול המשתנים אשר נגבים בפוליסות המשתתפות ברווחים שהונפקו עד שנת 2004 בעקבות ההשפעה על התשואה הריאלית המושגת בפוליסות אלו.

כתוצאה מן האמור לעיל, במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות תשואה בביטוח חיים חלה עלייה לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בשל גידול בתשואות הריאליות שהושגו בהשקעות שאינן אגרות חוב מיועדות. בנוסף, בהכנסות מהשקעות מתחום ביטוח כללי וביטוח בריאות ובהכנסות מהשקעות העומדות כנגד ההון חלה עלייה, בשל תשואות גבוהות יותר שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון ברבעון האחרון של שנת 2015 לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
 
ברבעון הרביעי של שנת 2015 דמי הניהול המשתנים שנגבו בביטוח חיים הסתכמו בסך של כ-222 מיליון ש"ח לפני מס לעומת כ-44 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון המקביל אשתקד.

בהפרשה המשלימה לגמלאות בביטוח חיים, חל גידול בשל עדכון הנחות ריבית וגמלה, בסך של כ-175 מיליון ש"ח (לפני מס) (מתוכם סך של כ-132 מיליון ש"ח הינו בגין עדכון הנחות ריבית וסך של כ-43 מיליון ש"ח הינו בשל עדכון הנחות הגמלה), מנגד חל קיטון בשל בחינת נאותות העתודות (LAT) בסך של כ-27 מיליון ש"ח. בסיכומו של הרבעון הרביעי חל גידול נטו בהפרשות אלה בסך של כ-148 מיליון ש"ח (לפני מס), זאת לעומת גידול בסך של כ-123 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון המקביל אשתקד.

כמו כן בביטוח חיים חלה ירידה ברווח מסיכון אשר נבעה בעיקרה מהגדלת ההפרשה לאובדן כושר עבודה שהתבססה על מחקר של החברה ושל מבטחי משנה בדבר שיעור השרידות של מבוטחים המקבלים פיצוי אובדן כושר עבודה בסך כ-60 מיליון ש"ח (לפני מס). מאידך, חלה עלייה בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים וכן ירידה בהוצאות הנהלה וכלליות.
 
ברבעון הרביעי של שנת 2015 חלה עלייה בסך המכירות החדשות (ללא הגדלות) בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך לעומת הרבעון המקביל אשתקד אשר התבטאה הן בביטוח חיים והן בפנסיה.

בתחום ביטוח הבריאות, חלה ברבעון הרביעי של שנת 2015 ירידה בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעות ריאליים) לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אשר נבעה מהחמרה בהתפתחות אומדן התביעות בביטוח הסיעודי וביטוח תאונות אישיות וכן מגידול בהפסד מביטוחים קבוצתיים.

בתחום הביטוח הכללי, בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעה ריאליים) חלה עלייה לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אשר התבטאה בעיקרה בענפי רכב חובה וחבויות ומנגד ירידה ברווח החיתומי בענפי הרכוש.

בתחום השירותים הפיננסיים, הגידול ברווח הכולל לעומת הרבעון המקביל אשתקד נבע בעיקרו מעלייה ברווח בעיקר מפעילות בנקאות להשקעות ואשר קוזזה בחלקה בשל הפחתת מוניטין המיוחס לפעילות קרנות הנאמנות בקבוצה.


תוצאות פעילות בשנת 2015

תוצאות הקבוצה בשנת 2015 לעומת שנים 2013 ו-2014 הושפעו בעיקרן מירידה ניכרת בתשואות שהושגו על ידי הקבוצה.

בשנת 2015 נרשמו רווחים מהשקעות  בסך של כ-3,157 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-5,799 מיליון ש"ח בשנת 2014. בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-2,915 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ 5,318 מיליון ש"ח בשנת 2014, בתחום ביטוח כללי נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-103 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-189 מיליון ש"ח בשנת 2014, ובתחום ביטוח בריאות נרשמו רווחים מהשקעות בסך כ-60 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-113 מיליון ש"ח בשנת 2014.

בשנת 2015 חלה ירידה במדד המחירים לצרכן שהסתכמה ב-0.9% לעומת ירידה של 0.1% בשנת 2014. לשינויים באינפלציה השפעה על ההכנסות מהשקעות בגין הנכסים הצמודים למדד בתיקי הנוסטרו.
כמו כן, לאינפלציה השפעה על התאמת ההתחייבויות הביטוחיות וההתחייבויות הפיננסיות הצמודות למדד, והשפעה על דמי הניהול המשתנים אשר נגבים בפוליסות המשתתפות ברווחים שהונפקו עד שנת 2004 בעקבות ההשפעה על התשואה הריאלית המושגת בפוליסות אלו.

כתוצאה מהאמור לעיל, חלה ירידה במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות תשואה בביטוח חיים לעומת שנת 2014 בשל קיטון בתשואות הריאליות שהושגו בהשקעות שאינן אגרות חוב מיועדות. בנוסף, חלה ירידה בהכנסות הריאליות מהשקעות מתחום ביטוח כללי וביטוח בריאות וירידה בהכנסות מהשקעות העומדות כנגד ההון בשל קיטון בתשואות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון לעומת שנת 2014. הירידה האמורה הינה לאחר עלייה במרווח הפיננסי הכולל ובהכנסות מהשקעות העומדות כנגד ההון בשנת 2014 לעומת שנת 2013.
 
כמו כן, בשנת 2015 חל קיטון בדמי הניהול המשתנים שנרשמו בביטוח חיים אשר הסתכמו בכ-232 מיליון ש"ח (לפני מס) לעומת כ-384 מיליון ש"ח (לפני מס) בשנת 2014, וזאת לעומת כ-637 מיליון ש"ח (לפני מס) בשנת 2013 בה הושגו תשואות גבוהות במיוחד על ידי החברה.

פעילות הקבוצה ותוצאותיה מושפעות במידה ניכרת משווקי ההון, ובין היתר גם משיעורי הריבית הנמוכים אשר להם השלכה על התשואות הגלומות בתיקי הביטוח ובנכסים הפיננסיים האחרים וכנגזרת גם על דמי הניהול / המרווח הפיננסי מהשקעות.

 בנוסף, חלה בשנת 2015 עליה בסך הוצאות הנהלה וכלליות בקבוצה.

בהפרשה לעתודה המשלימה לגמלאות בביטוח חיים, חל גידול בשל עדכון הנחות ריבית וגמלה, בסך של כ-258 מיליון ש"ח (לפני מס) (מתוכם סך של כ-214 מיליון ש"ח הינו בגין עדכון הנחות ריבית וסך של כ-44 מיליון ש"ח הינו בשל עדכון הנחות הגמלה), בנוסף חל גידול בשל בחינת נאותות העתודות (LAT) בסך של כ-105 מיליון ש"ח הנובע מיישום לראשונה של חוזר בדיקת נאותות העתודות בקיזוז השפעות אחרות. בסיכומה של שנת 2015 חל גידול בהפרשות אלה בסך של כ-363 מיליון ש"ח (לפני מס), זאת לעומת גידול בסך של כ-466 מיליון ש"ח לפני מס בשנת 2014.

בביטוח חיים חלה ירידה ברווח מסיכון אשר נבעה בחלקה מהגדלת ההפרשה לאובדן כושר עבודה בסך כ-60 מיליון ש"ח (לפני מס) כאמור לעיל, זאת לאחר שבשנת 2014 חלה עלייה ברווח מסיכון לעומת שנת 2013 בשל קיטון בתביעות. מאידך חלה עלייה בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים במהלך השנים 2013-2015.

בתחום ביטוח הבריאות, חלה הרעה בתוצאות החיתומית (ללא רווחי השקעות ריאליים) בשנת 2015 שהתבטאה בעיקרה בביטוח סיעודי וביטוח תאונות אישיות עקב החמרה בהתפתחות התביעות וכן מגידול בהפסד מביטוחים קבוצתיים. התוצאות כאמור, הושפעו גם מעלייה בהוצאות הנהלה וכלליות. בשנת 2014 חלה עלייה ברווח החיתומי לעומת שנת 2013 שנבעה בעיקרה מהשפעת אומדן התביעות בביטוח הסיעודי, אשר קוזזה בחלקה בשל גידול בתביעות ביטוח הוצאות רפואיות, בין היתר, השתלות.
 
בתחום הביטוח הכללי, חלה הרעה בשנת 2015 בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעה ריאליים) בביטוח רכב רכוש ובביטוחי החבויות, שקוזזה בחלקה בשל עלייה ברווח החיתומי בביטוח רכב חובה. בשנת 2014 חלה ירידה בתוצאות החיתומיות לעומת שנת 2013, שהתבטאה בעיקרה בענפי רכב חובה וחבויות, כאשר מנגד, חל שיפור בתוצאות החיתומיות בענפי הרכוש.
 
בתחום השירותים הפיננסיים נרשם הפסד כולל בשנת 2015 אשר הושפע בעיקרו מהפחתת מוניטין המיוחסת לפעילות קרנות הנאמנות בקבוצה. מנגד, חלה עלייה ברווח בעיקר מפעילות בנקאות להשקעות וכן מקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות.
בשנת 2014 המעבר לרווח לעומת הפסד בשנת 2013 הושפע בעיקרו מגידול בהכנסות, שנבע מניהול קרנות נאמנות, מחברת ארקסיס ומעסקאות פיננסיות ומימון, וקוזז בחלקו כתוצאה מהפחתת מוניטין המיוחס לאחת מחברות הגידור של מגדל שוקי הון שפעילותה הופסקה במהלך שנת 2014.
 
בתוצאות מגזרי פעילות אחרים, הכוללים בעיקרם את תוצאות הפעילות של סוכנויות הביטוח בקבוצה, חלה עליה ברווח הכולל לעומת שנת 2014 אשר נבעה בעיקרה מקיטון בהוצאות, וזאת לאחר מעבר לרווח כולל בשנת 2014 לעומת הפסד כולל בשנת 2013, שהושפע בחלקו ממענק מיוחד שחולק בעיקר לעובדי הקבוצה בשנת 2013.

 
סולבנסי

על פי תרגיל IQIS4 שביצעה מגדל ביטוח, המבוסס על תמהיל ההשקעות וההתחייבויות הביטוחיות ליום 31 בדצמבר  2014, היעדר היערכות מתאימה עלול להביא לחוסר בהון בהיקף של כ-4.5 מיליארד ש"ח. עם זאת, החוסר בהון ליום 31 בדצמבר 2014 בהתחשב בגיוסי הון משני ושלישוני שבוצעו בשנת 2015 בסך כולל של כ- 2 מיליארד ש"ח הינו כ-2.5 מיליארד ש"ח.

הסכום לעיל אינו כולל השפעת פעולות החברה (לרבות הפעילות השוטפת לשנת 2015) ותוצאותיהן על תמהיל ההשקעות וההתחייבויות הביטוחיות ליום 31 בדצמבר 2015. הערכה זו מהווה אינדיקציה הנובעת בעיקר מגידול של דרישות ההון ביחס לדרישות ההון הקיימות בגין סיכונים פיננסיים (הן בתיק הנוסטרו והן בתיק המשתתף) וביטוחיים (בין היתר אריכות חיים, ביטולים ותחלואה). אינדיקציה זו הינה בהתחשב בהוראות המעבר של הפיקוח לעניין סוגים מסוימים של השקעות המוחזקות על ידי מגדל ביטוח אשר דרישת ההון הנוספת בגינן היא בסך של כ-1.5 מיליארד ש"ח נוספים. 

מגדל ביטוח פועלת לעמידה ביעדי ההון על פי משטר ההון החדש על ידי הרחבת בסיס ההון שלה. כמו כן קיימות למגדל ביטוח אפשרויות להקטנת דרישות ההון באמצעים שונים כגון התאמת תמהיל ההשקעות וביצוע פעולות גידור בתיק הנוסטרו, רכישת ביטוחי משנה ועוד. השימוש באמצעים כאמור, עלול להשפיע באופן מהותי על הרווחיות העתידית של מגדל ביטוח, והוא ייבחן בהתחשב במחירים החלופיים שישררו באותה עת, בתועלת הכלכלית שלהם אל מול החלופות הקיימות ובמידת הצורך.

יודגש כי למודל, במתכונתו הנוכחית, רגישות גבוהה מאוד לשינויים במשתני שוק ואחרים ולפיכך מצב ההון המשתקף ממנו עשוי להיות תנודתי מאוד. כמו כן, התרגיל מבוצע כחלק מההיערכות ליישום המודל ככל שיחול במתכונתו הנוכחית, הבנת ההוראות החדשות והשלמת ההערכות האירגונית והמיכונית.

על פי הנחיית הפיקוח, מבוצעים מספר תרגילים המהווים סימולציות של השפעת הדירקטיבה על הונו של המבטח שמטרתם לכייל את המודל ולהתאימו. אי לכך, ייתכן שהתוצאות בפועל יהיו שונות מתוצאות התרגילים. יחד עם זאת, וכמפורט לעיל, מגדל ביטוח נערכת לעמידה במשטר ההון החדש בהתאם לאינדיקציות המתקבלות מתוצאות התרגילים.

 

להלן התפתחות סך הנכסים המנוהלים  בשנים 2010-2015 (במיליארדי ש"ח):

 רצ"ב תיאור גרפי של התפתחות הרווח הכולל, הפרמיות והנכסים המנוהלים:

להלן התפתחות הרווח הכולל לתקופה (במיליוני ש"ח) ושיעור תשואה להון בשנים 2010-2015:

 

להלן התפתחות פרמיות, תקבולים בגין חוזי השקעה ודמי גמולים מעסקי ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל, בשנים 2010-2015 (במיליארדי ש"ח):

 
להלן התפתחות סך הנכסים המנוהלים בשנים 2010-2015 (במיליארדי ש"ח):

 

 

*הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה, קופות הגמל, קרנות הנאמנות וניהול התיקים, אינם נכללים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.