מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ מפרסמת את תוצאותיה לרבעון הרביעי של שנת 2020:

רווח שיא רבעוני בעשור האחרון:

הרווח הכולל לאחר מס הסתכם בכ-552 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל של כ-68 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

 רווח שנתי כולל של כ-540 מיליון ש"ח בשנת 2020 לעומת 640 מיליון ש"ח ב-2019

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח: "בשנה הזו, עלינו על המסלול והשתפרנו בכל הפרמטרים בליבת העסקים שלנו. זו הייתה שנה מאתגרת, מכל בחינה אפשרית, אבל הכיוונים האסטרטגים שלנו, ומימושה המוצלח של תכנית העבודה הרב שנתית, מוכיחים לנו שאנו במסלול הנכון להאצת הצמיחה. הצבנו לעצמנו יעד ברור: לחזור עד 2025 להיות חברת הביטוח המובילה בישראל"


מגדל אחזקות, קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל, מדווחת היום (ב') על תוצאותיה ברבעון הרביעי של שנת 2020 ובשנה כולה.

ברבעון הרביעי של שנת 2020 ("הרבעון המדווח") נרשם רווח כולל בסך של כ-552 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך כ-68 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל ברבעון המדווח הושפע מעליות שערים משמעותיות, בעקבותיהן נרשמו הכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו בסך כ-772 מיליון ש"ח לפני מס. בנוסף, החברה רשמה דמי ניהול משתנים בהיקף של כ-505 מיליון ש"ח, לאחר שכיסתה את הפסדי ההשקעות הריאליים שנצברו לחובת המבוטחים במהלך השנה.

הרווח בשנת 2020 ("התקופה המדווחת") הסתכם ל-540 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך כ-640 מיליון ש"ח בשנת 2019. בשנת 2020 נרשמו הכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו בסך כ-1.7 מיליארד ש"ח .

במהלך השנה, המשיכה החברה בצעדי ההתייעלות שהחלו ב-2019, ורשמה ירידה משמעותית של כ-600 עובדים המהווים 11% בהיקף כח האדם בשנים אלה. כמו כן, רשמה החברה ירידה בהוצאות אחזקת נדל"ן בשל ההתיעלות. בשל כך קטנו הוצאות הנהלה וכלליות של הקבוצה (בנטרול תגמול משתנה בגין שנת 2019 ויחוסו לשנת 2019) בשנת 2020 בכ-107 מיליון ש"ח לעומת שנת 2019.

היקף הנכסים המנוהלים עמד על כ-314 מיליארד ש"ח ליום 31.12.2020, לעומת כ-292 מיליארד ש"ח ליום 31.12.2019. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, עלה היקף הנכסים המנוהלים לכ-328 מיליארד ש"ח.

הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים הסתכמו בכ-5.8 מיליארד ש"ח ברבעון המדווח ובכ-22.8 מיליארד ש"ח בתקופה המדווחת, ירידה של כ-5% לעומת התקופות המקבילות אשתקד. הקיטון בהיקף הפרמיות ודמי הגמולים בשנת 2020 נרשם בעיקרו במוצרי ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך וביטוחי רכב ועסקים ומיוחס ברובו למשבר הקורונה.

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח, התייחס לתוצאות פעילות החברה ברבעון הרביעי ובשנת 2020 ואמר:

"במהלך השנה, נמשכה מגמת הצמיחה בפרמטרים המרכזיים, המבטאת יישום נכון של תכנית העבודה ותהליכים אותם הובלנו לאורך השנה. מגמה זו מקבלת משקל יתר בראי משבר הקורונה העולמי.

התשואות שלנו מוסיפות להשתפר באופן משמעותי ובכך לחזק את מעמדנו כגוף ההשקעות המוביל מבין חברות הביטוח, וזאת הודות למהלכים חדשניים ופורצי דרך שהובלנו במערך ההשקעות שלנו. במהלך הרבעון, הודענו על התחייבותנו לנהל את תיק החיסכון ארוך טווח הגדול בישראל (חיים, פנסיה וגמל), על-פי תפיסת ESG (אחריות סביבתית וחברתית), מדיניות השקעות אשר אנו מאמינים שתהפוך להיות סטנדרט להשקעות אחראיות בעולם ובמשק הישראלי.

אנו ממשיכים להתמקד, להרחיב ולשפר את הפלטפורמות הדיגיטליות שלנו ואת נוכחותנו בזירה המקוונת. גם בתחום זה, אנו החברה החדשנית והמובילה בענף הביטוח. בנוסף, על מנת לשקף למשקיעים את פעולותינו אלה, ביצענו שינוי משמעותי באופן הדיווח והגדלנו באופן ניכר את שקיפות והנגשת הנתונים. אנו מקווים שכלל הענף יאמץ מדיניות דומה".

 

חיסכון ארוך טווח:

 1. ברבעון המדווח נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-674 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך כ-320 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הכולל נבע בעיקרו מעלייה ברווח ההשקעתי, והתבטא הן בדמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים והן במרווח הפיננסי מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות תשואה בביטוח חיים ובנוסף מקיטון בהשפעת ירידת הריבית על העתודות הביטוחיות.
 2. בשנת 2020 נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-369 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך כ-208 מיליון ש"ח בשנת 2019. הגידול ברווח הכולל נבע בעיקרו מקיטון ניכר בהשפעת ירידת הריבית על העתודות הביטוחיות שקוזז בחלקו מירידה ברווח ההשקעתי לעומת שנת 2019, בשל תשואות גבוהות במיוחד שהושגו אשתקד וירידה ברווח החיתומי.
 3. ברבעון הרביעי הרווח החיתומי נותר ברמה דומה לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שנבע בעיקר משיפור בצד ההוצאות שקוזז בעלייה בעתודה לתביעות אכ"ע כתוצאה ממשבר הקורונה.
 4. בשנת 2020 חל קיטון ברווח החיתומי בסך כ-241 מיליון ש"ח לעומת שנת 2019, שנבע בעיקר מגידול ניכר בעתודה לתביעות אכ"ע כתוצאה ממשבר הקורונה שקוזז חלקית משיפור בצד ההוצאות.
 5. במהלך הרבעון הרביעי חלה עלייה במכירות מוצרי ביטוח המנהלים והפנסיה לעומת הרבעון המקביל אשתקד. כמו כן, חלה עלייה במכירות מוצרי חסכון פרט, בניגוד למגמה שנרשמה ברבעונים קודמים של שנת הדו"ח.
 6. פרמיות ודמי גמולים
 7. בביטוח חיים - הפרמיות השוטפות (כולל תקבולים שוטפים בגין חוזי השקעה) הסתכמו בכ-1,860 מיליון ש"ח ברבעון המדווח לעומת כ-1,975 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-6%. הפרמיות החד פעמיות בגין חוזי ביטוח והתקבולים החד פעמיים בגין חוזי ההשקעה הסתכמו בכ-657 מיליון ש"ח ברבעון המדווח לעומת כ-717 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 8%.

בקרנות פנסיה - דמי הגמולים הסתכמו בכ-1,907 מיליון ש"ח ברבעון המדווח לעומת כ-1,956 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-3%.

בקופות גמל - דמי הגמולים הסתכמו בכ-574 מיליון ש"ח ברבעון המדווח לעומת כ-613 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-6%.

הקיטון בפרמיות השוטפות בפוליסות ביטוח מנהלים בשנת הדוח מיוחס בעיקרו, לירידה בשיעור התעסוקה והעלייה במספר העובדים המצויים בחופשה ללא תשלום ("חל"ת"). להערכת החברה מדובר בירידה שבחלקה זמנית בלבד, אשר שיעורה עשוי להתמתן עם החזרה לפעילות עיסקית נרחבת לאור תהליך ההתחסנות בישראל שהחל לאחר תאריך המאזן ומתקדם בקצב מהיר.

 

ביטוח בריאות:

 1. ברבעון הרביעי נרשם הפסד כולל לפני מס בסך כ-16 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס בסך כ-273 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון המדווח, חלה ירידה ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מנגד, חלה עלייה לעומת הרבעון המקביל אשתקד ברווח ההשקעתי, בשל גידול בתשואות שהושגו בתיק ההשקעות. כמו כן, ירידה של עקום הריבית ועדכון הנחות אקטואריות אחרות, הביאו לגידול בהפרשות בביטוח סיעודי בסך של כ-116 מיליון ש"ח לפני מס, וזאת לעומת גידול בהפרשות בסך של כ-340 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון המקביל אשתקד.
 2. בשנת 2020, נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-193 מיליון ש"ח לעומת הפסד בסך כ-438 מיליון ש"ח בשנת 2019. הרווח החיתומי נותר ברמה דומה לשנת 2019. כמו כן, חל קיטון ברווח ההשקעתי לעומת שנת 2019 בשל תשואות גבוהות במיוחד שהושגו אשתקד. בביטוח הסיעודי חל קיטון בעתודות בשנת הדו"ח בסך של כ-34 מיליון ש"ח לפני מס.
 3. ברבעון הרביעי חל קיטון ברווח החיתומי בסך כ-10 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שנבע בעיקר מהרעה בביטוח הוצאות רפואיות, בשל גידול בתביעות שקוזז בחלקו משיפור בביטוח מחלות קשות.
 4. בשנת 2020 הרווח החיתומי נותר ברמה דומה לשנת 2019, שנבע בעיקר מהרעה בביטוח תאונות אישיות, הוצאות רפואיות וקולקטיביים, בשל גידול בתביעות שקוזז משיפור בביטוח מחלות קשות וסיעודי.
 5. ברבעון המדווח חלה עלייה במכירות החדשות של מוצרי הוצאות רפואיות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. יצוין כי החברה בחרה להפסיק לשווק את מוצרי הסיעוד החל מחודש נובמבר 2019. בנוסף, במכירות חדשות של מוצר תאונות אישיות חל קיטון ברבעון ובשנת 2020 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעקבות עדכון שביצעה החברה באופן שיווק המוצר לאור חוזר הממונה בנושא מוצר תאונות אישיות מחודש יוני 2020.
 6. סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2020 בכ-416 מיליון ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. בשנת 2020 הסתכמו הפרמיות בכ-1,659 מיליון ש"ח לעומת כ-1,611 מיליון ש"ח בשנת 2019, עלייה של כ-3%. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 חלה עלייה קלה בנתח השוק של הקבוצה בביטוחי בריאות.
 7.  

ביטוח כללי:

 1. ברבעון המדווח נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-20 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך כ-54 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון חלה הרעה ברווח החיתומי. מנגד, חלה עלייה לעומת הרבעון המקביל אשתקד ברווח ההשקעתי, בשל גידול בתשואות שהושגו בתיק ההשקעות.
 2. בשנת 2020, נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-120 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך כ-404 מיליון ש"ח בשנת 2019. בשנת 2020 חלה ירידה ברווח ההשקעתי לעומת שנת 2019 בשל תשואות גבוהות במיוחד שהושגו אשתקד. בשנת הדוח, בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון בעניין ריבית ההיוון בשיבוב תביעות ביטוח של המל"ל, חל קיטון בעתודה הביטוחית בסך כ-65 מיליון ש"ח בשייר לפני מס בענפי רכב חובה והחבויות.
 3. ברבעון הרביעי חל קיטון ברווח החיתומי בסך כ-80 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בענף רכב רכוש קיימת תחרות עזה שהביאה לירידת פרמיות ולשחיקת הרווחיות בכלל השוק. בנוסף, בענף רכב חובה חלה ברבעון הרביעי הרעה ניכרת ברווח החיתומי בסך כ-66 מיליון ש"ח, בעיקר בגין שנות חיתום קודמות. מנגד, בענף חבויות חל שיפור ברווח החיתומי והחברה עברה לרווח לעומת הפסד בשנת 2019.
 4. בשנת 2020 חל קיטון ברווח החיתומי של כ-74 מיליון ₪ בהשוואה לשנת 2019, שנבע בעיקר מהסיבות המנויות לעיל.
 5. הפרמיות ברוטו בביטוח כללי הסתכמו ברבעון הרביעי בכ-397 מיליון ש"ח לעומת כ-436 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-9%. הקיטון בפרמיות נבע בעיקר מקיטון בפרמיה הממוצעת בענף רכב רכוש וכן מקיטון בפרמיות בענפי רכוש אחרים בשל הפסקת ביטוחי עסקים שנסגרו ו/או נקלעו לקשיים כלכליים עקב משבר הקורונה. בשנת 2020 הסתכמו הפרמיות בכ-2,237 מיליון ש"ח לעומת כ-2,331 מיליון ש"ח בשנת 2019, ירידה של כ-4%.

השקעות:

החברה ביצעה מהלכים פורצי דרך בחטיבת השקעות וממשיכה להציג שיפור במיקום לעומת המתחרים (לעומת שנת 2019), כאשר תשואות החברה הינן בשליש העליון של טבלאות הדירוג במרבית הדירוגים.

בין המהלכים שמבצעת החברה בחטיבת ההשקעות:

 1. מגדל ביטוח היא החברה הראשונה בארץ לאמץ מדיניות השקעה אחראיתESG (Environmental, Social and Governance) לניהול כלל תיק ההשקעות. במסגרת זו, מתחייבת החברה לניהול נכסים מתוך אחריות חברתית ותוך הסתכלות על תשואה מותאמת סיכון ארוכת טווח.
 2. בין השקעות ה-Net Positive הבולטות של החברה בשנת 2020 בתחום האנרגיות המתחדשות: השקעה של 1.6 מיליארד שקל בקרן קופנהגן לאנרגיות מתחדשות, השקעה של כ- 300 מיליון שקל בBayWa Renewable Energy הגרמנית, ו- 32 מיליון שקל בהום ביוגז.
 3. מגדל הכריזה על הקמת זרוע השקעות פינטק ועל השקעה של כ-2 מיליארד דולר בשנתיים הקרובות, ונמצאת בתנופת השקעות בתחום.

 

 1. החברה העמיקה את פעילותה בתחום ההשקעות האלטרנטיביות וההשקעות הישירות להיקף של כ-10 מיליארד שקל במהלך השנה.
 2.  

מתווה ההון הרגולטורי החדש

מגדל ביטוח פרסמה בחודש אוקטובר 2020 את דוח יחס כושר הפירעון שלה לשנת 2019. הדו"ח חושב ונערך בהתאם להוראות הממונה בעניין כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס סולבנסי 2, בהתאמה למודל האירופאי. החברה בחרה בחלופה של הגדלת ההון הכלכלי באמצעות ניכוי מעתודות הביטוח של הסכום לפריסה לאחר שקיבלה את אישור הממונה לכך, כנדרש. הניכוי ילך ויקטן בצורה הדרגתית, עד לשנת 2032.

במסגרת האישור שניתן לחברה בקשר עם הפריסה, קבע הממונה פקטור של 80% על סכום הניכוי הבסיסי וזאת כל עוד לא יורה הממונה אחרת.

בהתאם לכך, יחס כושר הפירעון של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 (לאחר התאמת מניות ולאחר פריסה), עומד על כ- 144%, עודף הון של כ-4.9 מיליארדי ש"ח, לאחר הוראות מעבר. ללא הפעלת הפקטור היה עומד יחס כושר הפירעון של החברה על 160%, עודף הון של כ-6.4 מיליארד ש"ח. זאת, למול יחס כושר פירעון של 152% ליום 31 בדצמבר 2018 (לפי ההוראות הקודמות), ועודף הון של כ-4.3 מיליארדי ש"ח, לאחר הוראות מעבר.