מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

 

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ מפרסמת את תוצאותיה לרבעון הראשון של שנת 2020, בצל משבר הקורונה:

הפסד כולל לאחר מס של 563 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2020

עדכנה את הרווח הכולל לאחר מס לשנת 2019 ל-640 מיליון ש"ח

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח: "הרבעון הזה מבטא תמונת מצב של שיא ההשפעה השלילית של הקורונה על שוקי ההון. מאז, אנו חווים התאוששות בשווקים. במקביל, אנו מנצלים משבר זה על-מנת להאיץ את תכניות ההתייעלות ותהליכי הדיגיטציה בחברה. מגדל חברה חזקה עם נכסים טובים ואנו מאמינים שנצלח את המשבר הזה באופן נכון ובטוח".

 מגדל אחזקות, קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל, מדווחת היום (ד') על תוצאותיה לרבעון הראשון של שנת 2020, בצל משבר הקורונה.

ברבעון הראשון של שנת 2020 נרשם הפסד כולל (לאחר מס) בסך כ-563 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך של כ-543 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הכולל ברבעון הראשון הושפע בעיקרו מהפסדי השקעות ניכרים של הקבוצה בשווקי ההון, על רקע משבר נגיף הקורונה. זאת, לצד השינויים של עקום הריבית אשר הביאו לגידול בהפרשות בביטוח חיים בסך של כ-134 מיליון ש"ח אחרי מס, ומנגד, קיטון בעתודות ביטוח סיעודי בסך של כ-161 מיליון ש"ח אחרי מס, אשר בחלקו הגדול נובע מייחוס חלק מעודף השווי ההוגן של הנכסים מעל ערכם בספרים בגין חישוב ה-LAT.

כמו כן, בתוצאות החיתומיות בתחומי ביטוח חיים, ביטוח בריאות וביטוח כללי חלה הרעה ברבעון המדווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

: חזרה למובילות, צמיחה ורווחיות"

ברבעון המקביל של שנת 2019 רשמה החברה רווח כולל בסך של כ-543 מיליון ש"ח שנבע בעיקרו מרווחי השקעות ניכרים, על רקע עליות באפיקי המניות ואגרות החוב, וקוזז בחלקו בשל ירידה של עקום הריבית.

יצוין כי הרווח הכולל בשנת 2019 וברבעון המקביל אשתקד הוצג מחדש בשל יישום למפרע של החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות - בדיקת נאותת העתודה שקבע כי בדיקת נאותות העתודות תחושב תוך קיבוץ מוצרי ביטוח חיים לתיק ביטוחי בודד וזאת במקום חישוב נאותות העתודות עבור כל מוצר ביטוח חיים בנפרד. ההשפעה של היישום למפרע על תוצאות הרבעון המקביל אשתקד הינה גידול ברווח הכולל בביטוח חיים בסך של כ-322 מיליון ש"ח לפני מס (כ-212 מיליון ש"ח אחרי מס), ובשנת 2019 גידול בסך כ-765 מיליון ש"ח לפני מס (כ-503 מיליון ש"ח לאחר מס).

השפעות משבר הקורונה על ההשקעות והתשואות בשווקי ההון

הירידות החדות בשווקים הפיננסיים עם פרוץ משבר נגיף הקורונה, השפיעו לרעה על תיק הנוסטרו של מגדל ביטוח וכן על תיק ההשקעות של הפוליסות המשתתפות ברווחים, אשר להם השפעה על המרווח הפיננסי ועל דמי הניהול להם זכאית מגדל ביטוח ממבוטחיה.

ירידת הערך בתיק השקעות הנוסטרו ברבעון המדווח הסתכמה בסך של כ-0.7 מיליארד ש"ח לפני מס ונובעת בעיקרה מהתיק הסחיר. בתקופה שלאחר הרבעון המדווח ועד לסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים, חלה עליה בשווקי ההון אשר קיזזה את ההשפעות הנ"ל ונרשמו רווחי השקעות בסך של כ- 0.7 מיליארד ש"ח בתיק הסחיר של הנוסטרו.

לאור תשואה ריאלית שלילית שנרשמה בפוליסות ביטוח החיים המשתתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004, מגדל ביטוח לא רשמה דמי ניהול משתנים מתחילת שנת 2020, אלא דמי ניהול קבועים בלבד. כל עוד לא תושג תשואה ריאלית חיובית שתכסה את הפסדי ההשקעות שנצברו לחובת המבוטחים, לא תוכל מגדל ביטוח לגבות דמי ניהול משתנים.

אומדן דמי הניהול שלא יגבו בשל התשואה הריאלית השלילית עד להשגת תשואה חיובית מצטברת, הסתכם ליום 31 במרס 2020 בכ-1.1 מיליארד ש"ח לפני מס. בעקבות עליות בשווקי ההון בתקופה שלאחר תאריך המאזן, החברה כיסתה חלק ניכר מהפסדי ההשקעות הריאליים שנצברו לחובת המבוטחים, כך שנכון למועד הסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים, אומדן דמי הניהול שלא ייגבו כאמור עומד על כ- 0.5 מיליארד ש"ח לפני מס.

סך שווי הנכסים המנוהלים, אשר בעיקרם נכסים להם השפעה על גובה דמי הניהול הקבועים שנגבים ע"י הקבוצה במסגרת פוליסות תלויות תשואה, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות הנאמנות שבניהולה, ירד נכון ליום 31 במרס 2020 בכ-28 מיליארד ש"ח, המשקף ירידה של כ-10% לעומת סוף שנת 2019. העליות בשווקים הפיננסים לאחר תאריך המאזן הביאו לגידול בשווי הנכסים בכ-18 מיליארד ש"ח, המשקף עליה של כ-7% לעומת שווי הנכסים ליום 31 במרס 2020.

השפעות משבר הקורונה על הפעילות העסקית

במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020 לא חלה כתוצאה ממשבר הקורונה, ירידה מהותית של גביית הפרמיות השוטפות או עלייה מהותית בשיעור ביטולי הפוליסות ביחס לחודשים קודמים, הואיל והחרפת המשבר ארעה בסמוך לתום הרבעון המדווח. אולם בחודש אפריל 2020 חלה ירידה של כ-5% בהיקף הגבייה של הפרמיות השוטפות בפוליסות ביטוח מנהלים ובפנסיה לעומת חודש מרס 2020. הירידה בגבייה השוטפת בפוליסות מנהלים ופנסיה מיוחסת בעיקרה לירידה בשיעור התעסוקה והזינוק החד במספר העובדים המצויים בחופשה ללא תשלום.

 

עיקרי תוצאות הדוח ברבעון הראשון של שנת 2020:

 • הפרמיות ברוטו הסתכמו בכ-6.1 מיליארד ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2020, ירידה של כ-2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
 • היקף הנכסים המנוהלים עומד על כ-264 מיליארד ש"ח ליום 31.3.2020, לעומת כ-268 מיליארד ש"ח ליום 31.3.2019. למועד הסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים היקף הנכסים המנוהלים עלה ל 282 מיליארד ש"ח.
 • פעילות הפנסיה והגמל של מגדל מקפת - עליה בדמי הגמולים של כ-3% בפנסיה וירידה בדמי הגמולים בגמל של כ-2%.
 • הפסד בהכנסות מהשקעות - אשר הסתכם בכ-13.4 מיליארד ש"ח לעומת הכנסות מהשקעות של כ-5.8 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 • החברה השיגה תשואה ריאלית שלילית ברוטו של כ-10.3% בפוליסות המשתתפות ברווחים בקרן י הישנה וכ-10.4% בקרן י החדשה

פירוט תוצאות מגדל על-פי מגזרי פעילות ברבעון הראשון של שנת 2020:

ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח:

 1. סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו (לרבות חוזי השקעה) ודמי הגמולים הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2020 בכ-4.809 מיליארד ש"ח, לעומת כ-4.894 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-2%.
 2. ברבעון הראשון של שנת 2020 נרשם הפסד כולל לפני מס בסך של כ-553 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-407 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד ברבעון המדווח הושפע בעיקרו מהפסדי השקעות ניכרים של הקבוצה בשווקי ההון, על רקע משבר נגיף הקורונה. בנוסף, שינויים של עקום הריבית הביאו בעיקרם לגידול בהפרשות בביטוח חיים בסך של כ-203 מיליון ש"ח לפני מס.

 1. החברה השיגה תשואה ריאלית שלילית ברוטו של כ-10.3% בפוליסות המשתתפות ברווחים בקרן י הישנה, וכתוצאה החברה לא גבתה דמי ניהול משתנים אלא דמי ניהול קבועים בלבד. נכון ליום 31 במרס 2020, אומדן דמי הניהול שלא יגבו בשל התשואה הריאלית השלילית עד להשגת תשואה חיובית מצטברת, הסתכם בכ-1.1 מיליארד ש"ח לפני מס. בעקבות עליות בשווקי ההון בתקופה שלאחר תאריך המאזן, החברה כיסתה חלק ניכר מהפסדי ההשקעות הריאליים שנצברו לחובת המבוטחים כך שנכון למועד הסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים, אומדן דמי הניהול שלא ייגבו כאמור עומד על כ- 0.5 מיליארד ש"ח לפני מס.
 2. במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד פוליסות מבטיחות תשואה בביטוח חיים נרשמו הפסדי השקעות לעומת רווחי השקעות ברבעון המקביל אשתקד.
 3. בביטוח חיים חלה ירידה בתוצאות החיתומיות, שנבעה, בין היתר, מירידה ברווח מסיכון בשל עליה בתביעות וכן מגידול בהוצאות הנהלה וכלליות, אשר ברובו הינו חד פעמי.
 4. בפנסיה דמי הגמולים הסתכמו בכ-1.894 מיליארד ש"ח, עליה של כ-3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. היקף הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה שבניהול הקבוצה הסתכמו נכון ליום 31.3.2020 בכ-72.7 מיליארד ש"ח לעומת כ-71.3 מיליארד ש"ח ביום 31.3.2019. למועד הסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים היקף הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה עלה ל- 77 מיליון ש"ח.ההפסד הכולל מפעילות הפנסיה בקבוצה הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2020 בכ-9 מיליון ש"ח לפני מס, לעומת רווח כולל לפני מס כ-14 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מרווח כולל ברבעון המקביל אשתקד להפסד כולל ברבעון המדווח הושפע בעיקרו מהפסדי השקעות בתיק הנוסטרו ומגידול בהוצאות הנהלה וכלליות, אשר ברובו הינו חד פעמי. ההכנסות מדמי הניהול בפנסיה נותרו ברמה דומה לרבעון המקביל אשתקד.
 5. בהעברות הכספים נטו לגופים מוסדיים אחרים חלה הרעה והן הסתכמו בכ-665 מיליון ש"ח לעומת כ-354 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ביטוח בריאות:

 1. סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2020 בכ-420 מיליון ש"ח, לעומת כ- 390 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-8%.
 2. ברבעון הראשון של שנת 2020 נרשם רווח כולל לפני מס בסך כ-86 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך כ-103 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הכולל ברבעון המדווח הושפעה בעיקרה מירידה ניכרת בהכנסות הריאליות מהשקעות העומדות כנגד ההתחייבויות הביטוחיות. מנגד, חל קיטון בהפרשות בגין בחינת נאותות העתודות (LAT) בסך של כ-245 מיליון ש"ח לפני מס, מזה סך של כ-182 מיליון ש"ח לפני מס נובע מייחוס חלק מעודף השווי ההוגן של הנכסים מעל ערכם בספרים בגין חישוב ה-LAT.
 3. ברבעון המדווח חלה ירידה בתוצאות החיתומיות שהתרכזה בביטוחי הקולקטיבים בשל גידול בתביעות.

ביטוח כללי:

 1. הפרמיות ברוטו בביטוח כללי הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2020 בכ-834 מיליון ש"ח לעומת כ-881 מיליון ש"ח אשתקד, ירידה של 5%. ברבעון המדווח חלה ירידה בפרמיות בביטוחי הרכב אשר הושפעה מקיטון בכמות הפוליסות וכן מקיטון בפרמיה הממוצעת. בנוסף, בביטוחי רכוש אחר וחבויות חלה ירידה בפרמיות אשר נבעה בעיקרה משינוי במועדי חידוש פוליסות בהן הכיסוי הביטוחי ארוך משנה במספר עסקים גדולים.
 2. ברבעון המדווח נרשם הפסד כולל בסך כ-120 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך כ-108 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מרווח כולל ברבעון המקביל אשתקד להפסד כולל ברבעון המדווח הושפע בעיקרו מהפסדי השקעות ריאליים ברבעון המדווח לעומת רווחי השקעות ריאליים ברבעון המקביל אשתקד.
 3. עלייה של עקום הריבית חסרת הסיכון לטווח הקצר, ובהתחשב בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים, הביאה ברבעון המדווח להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בענפי החבויות בסך של כ-34 מיליון ש"ח בשייר לפני מס, לעומת גידול בהתחייבויות הביטוחיות האמורות בסך של כ-36 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
 4. בתוצאות החיתומיות חלה ירידה בעיקר בשל הרעה בענפי הרכוש בעקבות גידול בתביעות המיוחסות לנזקי סופת החורף שארעה ברבעון המדווח.

טיוטת מתווה ההון הרגולטורי החדש

על פי הנחיות הממונה, ביצעה החברה הערכה ליחס כושר הפירעון שלה בהתאם לטיוטת מתווה ההון הרגולטורי העדכנית. על בסיס הערכה זו המבוססת על פריסת הגידול בעתודות הביטוח הרלוונטיות עד לשנת 2032, אשר אינה סקורה ואינה מבוקרת, ליישום הטיוטה האמורה השפעה מהותית לטובה על יחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח. עפ"י הערכה זו, נכון לחודש דצמבר 2019 ולחודש מרס 2020, עמד יחס כושר הפרעון של מגדל ביטוח משמעותית מעל ל-120%.

יובהר, כי נכון למועד זה, הטיוטה טרם התגבשה לכדי חוזר מחייב והיא כפופה, בין היתר, להשלמת ההליך הנדרש מול ועדת הכספים, בהתאם לחוק. כמו כן, ככל שתיושם, ניכוי סכום הפריסה כפוף לאישור הממונה.