מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ מפרסמת את הדוח לשנת 2019

רווח כולל לאחר מס של 137 מיליון ש"ח בשנת 2019

ברבעון הרביעי של שנת 2019 רווח כולל לאחר מס בסך של 7 מיליון ש"ח

 • גידול של 4% בהיקף הפרמיות לכ-24.0 מיליארד ש"ח בשנת 2019
 • גידול של 15% בנכסים המנוהלים ל-293 מיליארד ש"ח בשנת 2019
 • עליה ניכרת בהכנסות מהשקעות לכ-16.0 מיליארד ש"ח בשנת 2019
 • החברה השיגה תשואה ריאלית ברוטו של כ-12.0% בפוליסות המשתתפות ברווחים בקרן י הישנה וכ-11.6% בקרן י החדשה
 • על בסיס הערכה ראשונית שערכה מגדל ביטוח, ליישום טיוטת מתווה ההון הרגולטורי העדכנית צפויה השפעה מהותית לטובה על יחס כושר הפירעון, כך שאילו חושב מחדש ליום 30 ביוני 2019 על בסיס פריסת ההתחייבויות עד לשנת 2032, היה גבוה משמעותית מ-120%,.
 • הרווח בשנת 2019 הושפע בעיקרו מעלייה ניכרת ברווחים מהשקעות, על רקע עליות באפיקי המניות ואגרות החוב, ומאימוץ מודל הערכה מחדש למדידת קרקעות ובנייני משרדים בבעלות החברה שקוזזו ברובם בעקבות השפעת ירידת עקום הריבית ועדכון הנחות אקטואריות נוספות. 

מגדל אחזקות, קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל, מדווחת היום (ה') על תוצאותיה לשנת 2019.

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח, מסר: מגדל ביטוח הינה חברה ותיקה ומובילה מזה 85 שנה. אנו פועלים במגוון דרכים ומניעים תהליכים משמעותיים חוצי ארגון על מנת לבסס את מעמדנו זה בכל קווי העסקים של החברה במטרה להשיג צמיחה, רווחיות ומובילות.

בימים אלה מתמודד העולם כולו, המשק הישראלי וכך גם אנחנו, עם משבר התפשטות נגיף הקורונה. תקופה זו מחייבת אותנו לדריכות והתאמות בכל המגזרים ומתוך אחריות לבריאותם של עובדינו מחד, ומתן שירות ל-2.4 מיליון לקוחותינו, מאידך.

מוקדם להבין את כלל ההשלכות של מגיפה עולמית זו אבל ברור כי יהיו לה השפעות משמעותיות על הכלכלה העולמית, המקומית וגם על מגדל ביטוח. אנו עוקבים אחרי ההתפתחויות ופועלים על מנת לצמצמם ככל שניתן את ההשפעות השליליות על מגזרי הפעילות וקווי העסקים שלנו.

אנו נוקטים בצעדים שונים על מנת לצמצמם את הוצאותינו הישירות והעקיפות בתקופה זו בין היתר באמצעות חסכון בהוצאות תוך שמירה על המשכיות עסקית.

מגדל ביטוח הינה חברה יציבה, בעלת איתנות פיננסית וגמישות רבה. הגענו לתקופה מאתגרת זו ערוכים בצורה מיטבית .

הרווח הכולל (לאחר מס) בשנת 2019 הסתכם בכ-137 מיליון ש"ח לעומת רוח כולל של כ-111 מיליון ש"ח בשנת 2018. הרווח הושפע בעיקרו מעלייה ניכרת ברווחים מהשקעות, על רקע עליות באפיקי המניות ואגרות החוב. כמו כן הרווח הושפע מאימוץ מודל הערכה מחדש של שווי קרקעות ובנייני משרדים בבעלות החברה, אשר השפעתו על הרווח הכולל הסתכמה בכ-375 מיליון ש"ח (לאחר מס), וכן מעדכון באומדני החברה בענפי רכב חובה וחבויות בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, לפיה שיעור ריבית ההיוון של הפיצויים בשל נזק גוף יוותר על 3%, ובהתאם לכך קטנו ההפרשות בענפים אלו וגדל הרווח בסך כ-92 מיליון ש"ח (לאחר מס).

מנגד, ירידה ניכרת של עקום הריבית ועדכון הנחות אקטואריות נוספות הביאו להגדלת ההפרשות בביטוח חיים ולקיטון ברווח בסך של כ-1,501 מיליון ש"ח (לאחר מס) ובביטוח סיעודי בסך של כ-452 מיליון ש"ח (לאחר מס).

ברבעון הרביעי של 2019 רשמה החברה רווח (לאחר מס) של 7 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל של 363 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל ברבעון המדווח, הושפע בעיקרו מעלייה ברווחים מהשקעות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון, בעיקר על רקע עלייה בשערי המניות ואגרות החוב, וקוזז ברובו בשל ירידה של עקום הריבית ועדכון הנחות אקטואריות אחרות אשר הביאו לגידול בהפרשות בביטוח החיים ולקיטון ברווח בסך של כ-199 מיליון ש"ח (לאחר מס) ובתחום הביטוח הסיעודי בסך של כ-224 מיליון ש"ח (לאחר מס).

מגדל מסכמת את שנת 2019 בצמיחה בהיקף הפרמיות והנכסים המנוהלים.

עיקרי תוצאות הדוח בשנת 2019:

 • גידול של כ-4% בפרמיות: פרמיות ברוטו הסתכמו ב-24.0 מיליארד ש"ח לעומת 23.1 מיליארד ש"ח אשתקד.
 • גידול של כ- 15% בהיקף הנכסים המנוהלים: עומד על 293 מיליארד ש"ח (נכון ל-31.12.2019) לעומת 255 מיליארד ש"ח (ב-31.12.2018).
 • עליה בדמי הניהול בפוליסות המשתתפות ברווחים: הסתכמו בכ-1,723 מיליון ש"ח לעומת כ-801 מיליון ש"ח אשתקד.
 • פעילות הפנסיה והגמל של מגדל מקפת - צמיחה בדמי הגמולים של כ-5% בפנסיה ו-7% בגמל.
 • עלייה ניכרת בהכנסות מהשקעות - אשר הסתכמו ב-16.0 מיליארד ש"ח לעומת 0.7 מיליארד ש"ח אשתקד.
 • החברה השיגה תשואה ריאלית ברוטו של כ-12.0% בפוליסות המשתתפות ברווחים בקרן י הישנה וכ-11.6% בקרן י החדשה

פירוט תוצאות מגדל על-פי מגזרי פעילות בשנת 2019:

ביטוח חיים, פנסיה וחיסכון ארוך טווח: גידול של כ-4% בפרמיות

 1. סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו (לרבות חוזי השקעה) ודמי הגמולים הסתכם בשנת 2019 בכ-20.1 מיליארד ש"ח, לעומת כ-19.2 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול של כ-4%.
 2. בשנת 2019 נרשם הפסד כולל לפני מס בסך של כ-557 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-280 מיליון ש"ח אשתקד.

ההפסד בשנת הדוח הושפע בעיקרו מירידה ניכרת של עקום הריבית, וכן מעדכון הנחות אקטואריות נוספות, ובכלל זה מהשינויים בחוזר הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בנושא עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה, אשר הביאו להגדלת ההפרשות בביטוח חיים.

 1. החברה השיגה תשואה ריאלית ברוטו של כ-12.0% בפוליסות המשתתפות ברווחים בקרן י הישנה, אשר הביאה לרישום דמי ניהול משתנים בסך של כ-856 מיליון ש"ח לפני מס, לאחר כיסוי הפסדי ההשקעות שנצברו לחובת המבוטחים בשנת 2018 בסך של כ-155 מיליון ש"ח. זאת לעומת אי גביית דמי ניהול משתנים בשנת 2018 בשל תשואה ריאלית שלילית שבפוליסות אלה.
 2. במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד פוליסות מבטיחות תשואה בביטוח חיים חלה עלייה ניכרת לעומת אשתקד.
 3. בביטוח חיים חלה עלייה ברווח מסיכון וכן עלייה בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים.
 4. בפנסיה דמי הגמולים הסתכמו בכ-7.6 מיליארד ש"ח, עליה של כ-5% לעומת אשתקד. היקף הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה שבניהול הקבוצה הסתכמו נכון ליום 31.12.2019 בכ-79.1 מיליארד ש"ח. הרווח הכולל מפעילות הפנסיה בקבוצה הסתכם בשנת 2019 בכ-48 מיליון ש"ח לפני מס, לעומת כ-47 מיליון ש"ח אשתקד. הרווח הכולל בתקופת הדוח הושפע בעיקרו מעלייה ברווחי השקעות בתיק הנוסטרו וכן מעלייה בדמי הניהול בשל גידול בהיקף הנכסים המנוהלים, וזאת על אף ירידה בשיעור דמי הניהול הממוצעים. מנגד, חל גידול בהוצאות הנהלה וכלליות אשר בחלקו הינו חד פעמי.
 5. בהעברות הכספים נטו לגופים מוסדיים אחרים חל קיטון והן הסתכמו בכ-1,685 מיליון ש"ח לעומת כ-1,947 מיליון ש"ח אשתקד.

ביטוח בריאות: גידול של 8% בפרמיות שהורווחו ברוטו

 1. סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכם בשנת 2019 בכ-1,611 מיליון ש"ח, לעומת כ- 1,487 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ-8%.
 2. בשנת 2019 נרשם הפסד כולל לפני מס בסך כ-438 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך כ-29 מיליון ש"ח אשתקד. ההפסד הכולל בשנת 2019 נבע בעיקרו, מירידה של עקום הריבית, ביצוע מחקר התמשכות תביעה בפוליסות ביטוח סיעודי ועדכון הנחות אקטואריות אחרות, אשר הביאו לגידול בהפרשות בסך של כ-687 מיליון ש"ח לפני מס.
 3. בשנת הדוח חלה ירידה בתוצאות החיתומיות בביטוח סיעודי ובביטוח מחלות קשות, אשר קוזזה בחלקה בשל שיפור בביטוחי פרט אחרים ובביטוחי הקולקטיבים.

ביטוח כללי:

הפרמיות ברוטו בביטוח כללי הסתכמו בשנת 2019 בכ-2,331 מיליון ש"ח לעומת כ-2,402 מיליון ש"ח אשתקד, ירידה של 3%. הירידה בפרמיות התבטאה בביטוחי הרכב, כאשר מנגד חלה עליה בפרמיות מביטוחי עסקים גדולים בעיקר בשל שינוי במועדי חידוש פוליסות בהן הכיסוי הביטוחי ארוך משנה.

הרווח הכולל לפני מס בשנת 2019 עמד על כ- 404 מיליון ש"ח, לעומת הפסד בסך של כ-6 מיליון ש"ח אשתקד.

הגידול ברווח הכולל בשנת הדוח נבע בעיקרו מעלייה ניכרת ברווחי ההשקעות הריאליים וכן מפסיקת בית המשפט העליון בעניין ריבית המשמשת להיוון תגמולי ביטוח בשל נזק לגוף בנזיקין, לפיה שיעור הריבית לצורך היוון קצבה שנתית יעמוד על 3%.

על בסיס פסיקה זו, החברה עדכנה את אומדניה ובהתאם לכך הקטינה את ההתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-140 מיליון ש"ח בשייר לפני מס.

מנגד, חל קיטון ניכר בתוצאות החיתומיות בשל הרעה בענף רכב חובה וירידה בתוצאות החיתומיות בענפי החבויות, אשר קוזז בחלקו בשל שיפור בענף רכב רכוש.

 

 • יחס כושר פירעון כלכלי של מגדל ביטוח ליום 30.6.2019 ביום 31 בדצמבר 2019, פרסמה מגדל ביטוח דוח יחס כושר פירעון כלכלי ליום 30 ביוני 2019. על פי הדוח, יחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח ליום 30 ביוני 2019 עמד על 92% ללא התחשבות בהוראות המעבר ונמוך מיחס כושר הפרעון ליום 31 בדצמבר 2018. בהתחשב בהוראות המעבר, ליום 30 ביוני 2019 למגדל ביטוח עודף הון.בתקופה שלאחר 30 ביוני 2019 ועד ליום 31 בדצמבר 2019, החריפה הירידה בעקום הריבית שמשפיעה מהותית לרעה על יחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח. כמו כן לאירועים בשווקים הפיננסים שחלו לאחר תאריך המאזן עלולה להיות השפעה לרעה על יחס כושר הפירעון בהתאם למתווה ההון הרגולטורי הקיים. עם זאת, אין ביכולתה של מגדל ביטוח לאמוד את ההשפעה.
 • הירידה ביחס כושר פירעון של מגדל ביטוח ליום 30 ביוני 2019 בהשוואה ליחס כושר הפירעון ליום 31 בדצמבר 2018, נבעה בעיקר מירידה משמעותית בעקום הריבית ומעדכון לוחות התמותה שפורסמו בחודש יולי 2019.
 • טיוטת מתווה ההון הרגולטורי החדש

על בסיס הערכה ראשונית שערכה מגדל ביטוח, אשר אינה סקורה ואינה מבוקרת, ליישום טיוטת מתווה ההון הרגולטורי העדכנית השפעה מהותית לטובה על יחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח, כאשר בהתאם לה, יחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח אילו חושב מחדש ליום 30 ביוני 2019 על בסיס פריסת ההתחייבויות עד לשנת 2032, היה גבוה משמעותית מ-120%.