מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ מפרסמת את הדוח לרבעון הראשון של שנת 2019:

רווח כולל לאחר מס של 332 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל של 31 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד


מגדל מסכמת את הרבעון הראשון בצמיחה בענפי הפעילות המרכזיים עם רווח כולל לאחר מס של 332 מיליון ₪, הגבוה מזה 9 הרבעונים האחרונים. סך הפרמיות ברוטו הסתכם ב-6.165 מיליארד ש"ח לעומת 5.870 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-5%. היקף הנכסים המנוהלים נכון ליום 31.3.2018 עומד על 268 מיליארד ₪.

הרווח הכולל ברבעון הראשון של שנת 2019 הושפע בעיקרו מעלייה נכרת ברווחים מהשקעות על רקע עלייה באפיקי המניות ואגרות החוב, וכן משיפור בתוצאות החיתומיות בתחומי ביטוח בריאות וביטוח כללי. מנגד, ירידה של עקום הריבית גרמה להגדלת ההפרשות בביטוח חיים בסך של כ-349 מיליון ש"ח (לאחר מס).

  • שיפור ניכר בתוצאות החיתומיות בתחום ביטוח בריאות (בשל קיטון בתביעות בביטוחי הפרט וכן בשל שיפור בתוצאות ביטוחי הקולקטיבים) וכן שיפור בתוצאות החיתומיות בביטוח כללי (ללא השפעת הפרשות מיוחדות) אשר התרכז בעיקרו בענפי הרכוש וקוזז בחלקו בשל הרעה בענפי החבויות.
  • בביטוח חיים חלה עלייה בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים. הרווח מסיכון נותר ברמה דומה לרבעון המקביל אשתקד.
  • בפעילות הפנסיה והגמל המתבצעת באמצעות מגדל מקפת, עלייה ברווח הכולל לאחר מס -  8.7 מיליון ש"ח לעומת 4.6 מיליון ש"ח ברבעון מקביל אשתקד, וצמיחה בדמי הגמולים של כ- 5% בפנסיה ו- 10% בגמל. העלייה ברווח הכולל הינה בעיקר כתוצאה מעלייה ברווחי ההשקעות בתיק הנוסטרו. זהו רבעון שני ברציפות של ניוד נטו חיובי של כספים במגזר הגמל וההשתלמות, עם שיפור של כ-525 מיליון ש"ח בניוד נטו לעומת הרבעון המקביל של שנה קודמת בפנסיה וגמל יחד. השיפור בניוד נובע מעליה משמעותית בניוד נכנס ומירידה בניוד היוצא בגמל והשתלמות. 
  • במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד פוליסות מבטיחות תשואה בביטוח חיים חלה עלייה ניכרת לעומת הרבעון המקביל אשתקד בשל גידול בתשואות הריאליות שהושגו בהשקעות שאינן אגרות חוב מיועדות, וכן חלו עליות נכרות ברווחי ההשקעות הריאליים בתחומי ביטוח כללי וביטוח בריאות וכן גידול בהכנסות מהשקעות העומדות כנגד ההון.
  • החברה השיגה תשואה ריאלית חיובית בפוליסות המשתתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004, אשר הביאה לכיסוי הפסדי ההשקעות שנצברו לחובת המבוטחים בשנת 2018 בסך של כ-155 מיליון ש"ח, ולרישום דמי ניהול משתנים בסך של כ-282 מיליון ש"ח לפני מס, וזאת לעומת רישום דמי ניהול בסך כ-20 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

דורון ספיר, מנכ"ל מגדל: "אנו מסכמים בימים אלה את הרבעון הראשון עם צמיחה בענפי הפעילות המרכזיים של החברה. תוצאות הרבעון הושפעו מעלייה במדדי המניות ומעליות שערים במדדי אגרות החוב. ומנגד, הירידה בריבית חסרת הסיכון לטווח ארוך הביאה להגדלת ההתחייבויות.
כמו כן חל שיפור בתוצאות החיתומיות בדגש על ביטוח בריאות ובמרבית ענפי הביטוח הכללי.
עם תום הרבעון חתמנו על הסכם קיבוצי עם הסתדרות העובדים שמבטיח מתן קרקע פורייה להון האנושי של החברה.
היקף הנכסים המנוהל של החברה גדל לסך של 268 מיליארד שח. במהלך הרבעון ביצעה החברה עסקאות גדולות ומשמעותיות בנדל"ן בישראל ובחו"ל. 
בשנה החולפת חיזקנו את תשתיות החברה העסקיות והטכנולוגיות ואני מאמין כי מגדל תמשיך להיות מהחברות מאתנו והמובילות בתחום הפיננסי בישראל".

מתוך הדוח:

מדיניות ניהול ההון של מגדל
בחודש נובמבר 2018 אישר דירקטוריון מגדל ביטוח תכנית ניהול הון, בה נקבע יעד יחס כושר פירעון מבוסס סולבנסי 2 ("יעד הון"). יעד ההון יעלה בהדרגה בכ- 3% כל שנה, החל מ- 100% נכון ליום 31 בדצמבר 2017 ועד לשיעור של 120% ביום 31 בדצמבר 2024 (תום תקופת הפריסה).
ביום 30 במאי 2019, החליט דירקטוריון מגדל ביטוח על השלמת מדיניות ניהול ההון של מגדל ביטוח ביחס לחלוקת דיבידנד בתקופת הפריסה, וקבע כי בתקופת הפריסה, חלוקת רווחים תיבחן על בסיס עמידה בתנאי "מדרגות סף". מדרגות הסף לבחינת חלוקה יהיו בכל שלב, עמידה, על בסיס דיווח סולבנסי אחרון, לאחר החלוקה, ביעד ההון אשר נקבע לסוף השנה בה מבוצעת החלוקה.

הסכם קיבוצי
בתאריך 16.5.2019 חתמה מגדל עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה וועד העובדים במגדל על הסכם קיבוצי חדש שתוקפו עד לשנת 2021. עיקרי השינויים של ההסכם הקיבוצי הינם, בין היתר, בנושאים הבאים: העלאת שכר מינימום לעובדים על פי וותק, תוספות שכר לעובדים הקבועים וכן לעובדים בתקופת ניסיון בתנאים מסוימים, הגדלת ההפרשות הפנסיוניות לעובדים באופן מדורג ועדכון תנאי רווחה שונים. כן כולל ההסכם הקיבוצי הוראות לעניין התייעלות בתקופת ההסכם הקיבוצי. תכנית ההתייעלות תכלול בשלב הראשון, תהליך פרישה מרצון בכפוף לאישור הנהלת החברה, ושלב שני של סיום העסקה בתנאים מיטיבים.

פירוט תוצאות מגדל על-פי מגזרי פעילות:

ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח:  גידול של כ-6% בפרמיות
* סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו (לרבות חוזי השקעה) ודמי הגמולים הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2019 בכ-  4.894 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 4.585 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-7%.
* הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של שנת 2019 עמד על כ- 86 מיליון ש"ח, לעומת כ-1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
* ברבעון המדווח, החברה השיגה תשואה ריאלית חיובית בפוליסות המשתתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004, אשר הביאה לכיסוי הפסדי ההשקעות שנצברו לחובת המבוטחים בשנת 2018 בסך של כ-155 מיליון ש"ח, ולרישום דמי ניהול משתנים בסך של כ-282 מיליון ש"ח לפני מס, וזאת לעומת רישום דמי ניהול בסך כ-20 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. כמו כן במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד פוליסות מבטיחות תשואה בביטוח חיים חלה עלייה ניכרת לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
* בביטוח חיים, ברבעון הראשון של שנת 2019 חלה עלייה בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים. הרווח מסיכון נותר ברמה דומה לרבעון המקביל אשתקד.

ביטוח כללי:
* הפרמיות ברוטו בביטוח כללי הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2019 בכ-881 מיליון ש"ח לעומת כ-927 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-5%. הירידה בפרמיות ברוטו התרכזה בעיקרה בביטוחי הרכב ונבעה בעיקרה מקיטון בכמות הפוליסות וכן מקיטון בפרמיה הממוצעת בענף רכב רכוש.
* הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של שנת 2019 עמד על כ- 108 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל בסך של כ-20 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
המעבר לרווח כולל ברבעון המדווח נבע בעיקרו מעלייה ניכרת ברווחי ההשקעות הריאליים.
מנגד, הירידה של עקום הריבית חסרת הסיכון לטווח הקצר, ובהתחשב בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים, הביאה להגדלת ההתחייבויות הביטוחיות בענפי החבויות בסך של כ-36 מיליון ש"ח בשייר לפני מס.
* כמו כן חל שיפור בתוצאות החיתומיות שהתרכז בענפי הרכוש וקוזז בחלקו בשל הרעה בענפי החבויות.

ביטוח בריאות: גידול של 9% בפרמיות שהורווחו ברוטו
* סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2019 בכ-390 מיליון ש"ח, לעומת כ- 358 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול  של כ-9%. 
* ברבעון הראשון של שנת 2019 נרשם רווח כולל בסך כ-103 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל בסך כ-4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
* הרווח הכולל ברבעון המדווח נבע בעיקרו מעלייה ניכרת ברווחים הריאליים מהשקעות העומדות כנגד ההתחייבויות הביטוחיות.
* בנוסף, ברבעון הראשון של שנת 2019 חל שיפור ניכר בתוצאות החיתומיות, בשל קיטון בתביעות בביטוחי הפרט, הן בביטוח סיעודי והן בביטוחי בריאות אחרים,  וכן שיפור בתוצאות ביטוחי הקולקטיבים.