מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ מפרסמת את הדוח לרבעון השני של שנת 2019:

רווח כולל לאחר מס של 352 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2019

לעומת רווח כולל של 230 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד

מגדל מסכמת את המחצית הראשונה של שנת 2019 בצמיחה בהיקף הפרמיות והנכסים המנוהלים. ברבעון השני של שנת 2019 נרשם רווח כולל לאחר מס בסך של כ-21 מיליון ש"ח

בהתאם לדוח יחס כושר הפירעון ליום 31.12.2018 – למגדל ביטוח עודף בסך של כ 4.7 מיליארד ש"ח בהתחשב בהוראות המעבר

עיקרי תוצאות הדוח במחצית הראשונה של שנת 2019:

 •  גידול של כ-5% בפרמיות: פרמיות ברוטו הסתכמו ב-11.988 מיליארד ש"ח לעומת 11.415 מיליארד ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.
 • גידול של כ- 9% בהיקף הנכסים המנוהלים: עומד על 277 מיליארד ש"ח (נכון ל-30.6.2019) לעומת 254 מיליארד ש"ח (ב-30.6.2018).
 • עלייה של כ-9% בהכנסות בביטוח חיים מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים.
 • פעילות הפנסיה והגמל של מגדל מקפת - עלייה ברווח הכולל לאחר מס: 16.2 מיליון ש"ח לעומת 10.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד וצמיחה בדמי הגמולים של כ- 5% בפנסיה ו- 12% בגמל.
 • שיפור בתוצאות החיתומיות בתחום ביטוח בריאות
 • עלייה ניכרת ברווחים מהשקעות– אשר הסתכמו ב-9.3 מיליארד ש"ח לעומת 2.2 מיליארד ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.
 • החברה השיגה תשואה ריאלית ברוטו של 5.93% בפוליסות המשתתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004, אשר הביאה לכיסוי הפסדי ההשקעות שנצברו לחובת המבוטחים בשנת 2018 בסך של כ-155 מיליון ש"ח, ולרישום דמי ניהול משתנים בסך של כ-353 מיליון ש"ח לפני מס.

הרווח הכולל במחצית הראשונה של השנה הושפע בעיקרו מעלייה ניכרת ברווחים מהשקעות, על רקע עלייה באפיקי המניות ואגרות החוב. כמו כן, בוצע עדכון באומדני החברה בענפי רכב חובה וחבויות בעקבות פסיקת בית המשפט העליון לפיה שיעור ריבית ההיוון של הפיצויים בשל נזק גוף יוותר על 3%, ובהתאם לכך קטנו ההפרשות בענפים אלו וגדל הרווח בסך כ-92 מיליון ש"ח (לאחר מס).

מנגד, ירידה של עקום הריבית גרמה להגדלת ההפרשות בביטוח חיים ולקיטון ברווח בסך של כ-494 מיליון ש"ח (לאחר מס), מתוך כך: כ-145 מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת 2019. בנוסף, ברבעון השני חל גידול בעתודות ביטוח חיים בסך של כ-82 מיליון ש"ח (לאחר מס) בשל השינויים המוצעים בטיוטת חוזר הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בנושא עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה.

 ברבעון השני של שנת 2019 נרשם רווח כולל לאחר מס בסך של כ-21 מיליון ש"ח. הרווח הכולל ברבעון הושפע בעיקרו מעלייה בתשואות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון, על רקע עלייה בשערי המניות ואגרות החוב, וכן מגידול ברווח בביטוח כללי בשל עדכון אומדני החברה בענפי רכב חובה וחבויות, ומנגד מהשפעת ירידת עקום הריבית וטיוטת החוזר המוזכרים לעיל על הגידול בעתודות ביטוח חיים.

פירוט תוצאות מגדל על-פי מגזרי פעילות במחצית הראשונה של שנת 2019:

ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח: גידול של כ-6% בפרמיות

 • סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו (לרבות חוזי השקעה) ודמי הגמולים הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2019 בכ- 9.793 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 9.236 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-6%.
 • במחצית הראשונה של שנת 2019 נרשם הפסד כולל לפני מס בסך של כ- 173 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-451 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד בתקופת הדוח הושפע בעיקר מירידה של עקום הריבית וכן מהשינויים המוצעים בטיוטת חוזר הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בנושא עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה שהביאו להגדלת ההפרשות בביטוח חיים.

 • החברה השיגה תשואה ריאלית ברוטו של 5.93% בפוליסות המשתתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004, אשר הביאה לכיסוי הפסדי ההשקעות שנצברו לחובת המבוטחים בשנת 2018 בסך של כ-155 מיליון ש"ח, ולרישום דמי ניהול משתנים בסך של כ-353 מיליון ש"ח לפני מס, וזאת לעומת רישום דמי ניהול בסך כ-62 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד פוליסות מבטיחות תשואה בביטוח חיים חלה עלייה ניכרת לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 • בביטוח חיים חלה עלייה בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים. הרווח מסיכון נותר ברמה דומה לתקופה המקבילה אשתקד.

ביטוח בריאות: גידול של 9% בפרמיות שהורווחו ברוטו

 • סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2019 בכ-787 מיליון ש"ח, לעומת כ- 723 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-9%.
 • במחצית הראשונה של שנת 2019 נרשם רווח כולל בסך כ-118 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך כ-13 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הגידול ברווח הכולל בתקופת הדוח נבע בעיקרו מעלייה ניכרת ברווחים הריאליים מהשקעות העומדות כנגד ההתחייבויות הביטוחיות. בנוסף, חל שיפור בתוצאות החיתומיות בביטוחי בריאות אחרים בשל קיטון בתביעות, הן בביטוחי הפרט והן בביטוחי הקולקטיבים.

ביטוח כללי:

 • הפרמיות ברוטו בביטוח כללי הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2019 בכ-1,408 מיליון ש"ח לעומת כ-1,456 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-3%. הירידה בפרמיות ברוטו התרכזה בעיקרה בביטוחי הרכב ונבעה בעיקרה מקיטון בכמות הפוליסות וכן מקיטון בפרמיה הממוצעת בענף רכב רכוש.
 • הרווח הכולל לפני מס במחצית הראשונה של שנת 2019 עמד על כ- 276 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל בסך של כ-36 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

המעבר לרווח כולל בתקופת הדוח נבע בעיקרו מעלייה ניכרת ברווחי ההשקעות הריאליים וכן מקיטון בהפרשות בענפי רכב חובה וחבויות בסך כ-140 מיליון ש"ח לפני מס.

יחס כושר פירעון כלכלי של מגדל ביטוח ליום 31.12.2018

 • בתאריך 30.6.2019 אישר דירקטוריון מגדל ביטוח את דוח יחס כושר הפירעון הכלכלי של החברה ליום 31.12.2018. בהתאם לדוח האמור ובהתחשב בגיוסים ופדיונות של הון רובד 2 לאחר תאריך החישוב ולאחר דיבידנד בסך של 350 מיליון ש"ח, למגדל ביטוח יחס כושר פירעון של כ-107% ללא התחשבות בהוראות מעבר ועודף הון בסך של כ 4.7 מיליארד ש"ח בהתחשב בהוראות המעבר.
 • בהתאם לטיוטת חוזר הממונה על רשות שוק ההון בנושא עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה שפורסמה בחודש יולי 2019, ביצעה החברה אומדן לפיו ההשפעה הצפויה של יישום הטיוטה על יחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח הינה קיטון של 10% בהשוואה ליחס ליום 31.12.18.

גם לאחר יישום טיוטת החוזר, יחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח ליום 31.12.18 כשהוא מחושב על פי הוראות המעבר שנקבעו עד לשנת 2024 משקף עודף הון משמעותי העולה על 3 מיליארד ש"ח.

דיבידנד

ביום 30.6.2019 אישר דירקטוריון מגדל ביטוח חלוקת דיבידנד בסך של כ-350 מיליוני ש"ח.

ביום 24.7.2019 החליט דירקטוריון מגדל אחזקות לאשר חלוקת דיבידנד בסך 350 מיליון ש"ח. ביום 14.8.2019 אושרה החלוקה באסיפה הכללית.