מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ מפרסמת את הדוח לשנת 2018

מגדל צומחת בכל ענפי הפעילות המרכזיים: שיפור ניכר בתוצאות החיתומיות; צמיחה בהיקף הנכסים המנוהלים; גידול משמעותי בפרמיות; ניוד חיובי בגמל; תשואות טובות יותר בקופות מגדל

רווח כולל של 111 מיליון ש"ח בשל ירידות חדות בשוק ההון ברבעון הרביעי. הרווח לתקופה עומד על 551 מיליון ש"ח לעומת 381 מיליון ש"ח ב-2017

מגדל פרסמה הבוקר (ד') את דוחותיה הכספיים לשנת 2018: בשלושת הרבעונים הראשונים לשנת 2018 נרשם רווח כולל בסך 473 מיליון ש"ח. תוצאות הרבעון הרביעי שהושפעו מירידות במדדים בשווקי ההון שינו את התוצאה הכוללת של השנה, כך שהסתכמה ברווח כולל בסך 111 מיליון ש"ח.

עיקרי הדוח

צמיחה שנתית בהיקף הפרמיות ודמי הגמולים:
סך הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים הסתכם ב23.1 מיליארד ש"ח לעומת 21.7 מיליארד ש"ח אשתקד.
ביטוח כללי: גידול של כ-9% בפרמיות ברוטו; ביטוח בריאות: גידול של 12% בפרמיות ברוטו; ביטוח חיים וחא"ט: גידול של 6% בפרמיות (לרבות חוזי השקעה) ודמי הגמולים.

הגדולה בענף בהיקף הנכסים המנוהלים:
קבוצת מגדל ממשיכה להוביל את היקף הנכסים המנוהלים בענף בסך של 255 מיליארד ש"ח - עלייה של 3% לעומת סך הנכסים בתום שנת 2017. 

 שיפור בתשואות היחסיות בקופות מגדל:
2018 מסתיימת בשיפור בתשואות היחסיות בקופות מגדל. קרן י' הישנה, קופת ביטוח המנהלים הגדולה בשוק מובילה את הענף ומסיימת במקום הראשון ל-2018.

 מגדל מקפת: ניוד חיובי בגמל:
מגדל מקפת עברה לצבירה חיובית בהון העמיתים במגזר הגמל וההשתלמות והחל מהרבעון הרביעי בשנה זו גם לניוד נטו חיובי במגזר זה.

דורון ספיר, מנכ"ל מגדל: "בשנת 2018 חל שיפור ניכר בתוצאות החיתומיות וניכר גידול בפרמיות, כמו כן חלה עלייה בהיקף הנכסים המנוהלים וכל אלה מעידים על צמיחתה והתחזקותה של החברה בענפי הפעילות המרכזיים. יחד עם זאת, לאור העובדה שמגדל מושפעת רבות משוק ההון, ירידות המדדים בשווקי ההון השליכו על הרווח הכולל שהסתכם בסך 111 מיליון ש"ח". 

ברבעון הרביעי של 2018 נרשם הפסד כולל לאחר מס בסך 363 מיליון ש"ח. ההפסד נבע מירידות בשווקי ההון בעיקר באפיקי המניות, וקוזז בחלקו בשל עלייה של עקום הריבית בקיזוז השפעת עדכון הנחות גמלה שהביאו לקיטון בהפרשות בביטוח חיים בסך כולל של כ-153 מיליון ש"ח לפני מס, וכן בשל שיפור בתוצאות החיתומיות בתחומי ביטוח בריאות וביטוח כללי.

ברבעון הרביעי, הושגה תשואה ריאלית שלילית בפוליסות ביטוח החיים המשתתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004, ולפיכך נמחקו דמי הניהול המשתנים שנרשמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 בסך של כ-252 מיליון ש"ח לפני מס. נכון ליום 31 בדצמבר 2018, אומדן דמי הניהול שלא יגבו בשל התשואה הריאלית השלילית עד להשגת תשואה חיובית מצטברת, הסתכם בכ-155 מיליון ש"ח לפני מס.

התשואה הריאלית ברוטו בפוליסות המשתתפות ברווחים בביטוח חיים (קרן י') עמדה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2018 על תשואה ריאלית חיובית בשיעור 3.66%, וברבעון הרביעי עמדה התשואה הריאלית השלילית על שיעור 4.23%.
 
נכון למועד הסמוך לפרסום הדוחות הכספיים, בעקבות המגמה החיובית בשווקי ההון, החברה כיסתה את מלוא הפסדי ההשקעות הריאליים שנצברו לחובת המבוטחים והחלה לרשום דמי ניהול משתנים.

יחס כושר פירעון לפי משטר סולבנסי 2
במסגרת הדוחות הכספיים, על פי חישוב שערכה מגדל ביטוח ליום 31.12.2017, למגדל ביטוח עודף הון בסך כ-432 מיליון ש"ח ויחס כושר פירעון של כ-103%, בהתחשב בגיוס הון רובד 2 בסך כ-1.1 מיליארד ש"ח שגויס ביום 31.12.2017 ותמורתו התקבלה ביום 1.1.2018, זאת אף ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה ובהתאמת תרחיש מניות.

יעד ההון כפי שאישר דירקטוריון החברה יעלה ב-3% כל שנה, החל מ-100% נכון ל-31.12.17 ועד לשיעור של 120% ב-31.12.2024.

להערכת החברה, עודף ההון כאמור מעל ההון הנדרש יתמוך ביכולת מגדל ביטוח להתמודד עם תנודתיות בשווקי ההון ובסביבה העסקית מבלי לפגוע בפעילותה או בחוסנה הפיננסי.

פירוט תוצאות מגדל על-פי מגזרי פעילות:

ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח:  גידול של כ-6% בפרמיות

* סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו (לרבות חוזי השקעה) ודמי הגמולים הסתכם בשנת 2018 בכ-  19.2 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 18.2 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול של כ-6%.
* הרווח הכולל לפני מס בשנת 2018 עמד על כ- 280 מיליון ש"ח, לעומת כ-555 מיליון ש"ח אשתקד.
* בביטוח חיים, בשנת 2018 חלה עלייה בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים.
* חלה עלייה ברווח מסיכון בשל קיטון בתביעות.
 נכון למועד הסמוך לפרסום הדוחות הכספיים, בעקבות המגמה החיובית בשווקי ההון, החברה כיסתה את מלוא הפסדי ההשקעות הריאליים שנצברו לחובת המבוטחים, והחלה לרשום דמי ניהול משתנים.

ביטוח כללי: גידול של כ-9% בפרמיות ברוטו
* עלייה של 9% בסכום הפרמיות ברוטו בביטוח כללי שהסתכם בשנת 2018 בכ-2.402 מיליארד ש"ח לעומת כ-2.202 מיליארד ש"ח אשתקד, עלייה של כ-9%. העלייה בפרמיות ברוטו לעומת אשתקד התבטאה בעיקרה בביטוחי הרכב, והושפעה גם מזכייתה של מגדל ביטוח במכרז ביטוח רכב לעובדי המדינה לשנת 2018 אשר נכנס לתוקף בתחילת השנה, בהיקף פרמיות ברוטו שנתי בסך של כ-188 מיליון ש"ח.
* בשנת 2018 חל שיפור ניכר בתוצאות החיתומיות, בעיקר בביטוחי הרכב

ביטוח בריאות: גידול של 12% בפרמיות שהורווחו ברוטו
* סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכם בשנת 2018 בכ-1.487 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 1.326 מיליארד ש"ח, גידול  של כ-12%. 
* בשנת 2018 נרשם רווח כולל בסך כ-29 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך כ-57 מיליון ש"ח אשתקד.
* בשנת 2018 חל שיפור ניכר בתוצאות החיתומיות, בשל קיטון בתביעות בביטוחי הפרט וכן שיפור בביטוחי הקולקטיבים.