מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ מפרסמת דוח רבעוני ראשון 2018:
מגדל מובילה את הענף בהיקף הנכסים המנוהלים:
 249 מיליארד ש"ח בתום הרבעון הראשון

ברבעון הראשון לשנת 2018 המשיכה מגדל במגמת הצמיחה של הפרמיות ודמי הגמולים:
ü ביטוח כללי: גידול של כ-34% בפרמיות ברוטו - בעיקר כתוצאה מזכייתה של מגדל במכרז ביטוח רכב לעובדי המדינה לשנת 2018
ü ביטוח בריאות: גידול של כ-14% בפרמיות ברוטו שהורווחו
ü ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח:  גידול של כ-5% בפרמיות (לרבות חוזי השקעה) ודמי גמולים

הרווח לתקופה של מגדל (שאינו כולל את השינוי בקרנות ההון) הסתכם ברבעון הראשון של 2018 בכ- 35 מיליון ש"ח

על רקע ירידה בשערי המניות וכתוצאה משינויים בעקום הריבית ברבעון המדווח אשר גרמו להגדלת ההפרשות ברבעון הראשון של השנה, נרשם הפסד רבעוני כולל (לאחר מס) בסך כ-31 מיליון ש"ח

בעקבות הנפקת אגרות החוב, מגדל עברה את סכום ההון הנדרש בכ-0.2 מיליארד ש"ח כנדרש לפי הסולבנסי לשנת 2024, המבוסס על היתרות ליום 31.12.2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ פרסמה היום (ב') את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2018. מהדוחות עולה, כי הקבוצה רשמה ברבעון הראשון של שנת 2018 הפסד כולל לאחר מס בסך של כ-31 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לאחר מס בסך כ- 309 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הכולל ברבעון הושפע בעיקרו מירידה ניכרת בתשואות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון, בעיקר על רקע ירידה בשערי המניות וכן מגידול בהפרשות כתוצאה מירידה של עקום הריבית.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו, תקבולים בגין חוזי השקעה ודמי גמולים, הסתכמו ברבעון הראשון של 2018 בכ- 5.5 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 5.3 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 5%.

קבוצת מגדל הינה המובילה בענף בהיקף הנכסים המנוהלים, שהסתכם ב- 31.3.2018 בכ-249 מיליארד ש"ח, גידול של כ-8% לעומת סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה ליום 31.3.2017. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום 31.3.2018 עמד על כ-5.9 מיליארד ש"ח.

עם גיוס אגרות החוב האחרון שביצעה מגדל בהיקף של 1.1 מיליארד ש"ח, עברה החברה את סכום ההון הנדרש בכ-0.2 מיליארד ש"ח כנדרש להשלמה עד ליום 31.12.2024. זאת, על פי חישוב יחס כושר פרעון כלכלי מבוסס סולבנסי 2 שערכה החברה, המבוסס על היתרות ליום 31.12.2016.

תוצאות מגדל על-פי מגזרי פעילות

ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח:
גידול של כ-5% בפרמיות (לרבות חוזי השקעה) ודמי גמולים
סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו (לרבות חוזי השקעה) ודמי הגמולים הסתכם ברבעון הראשון של 2018 בכ-4.585 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 4.346 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-5%. הרווח הכולל לפני מס עמד על כ- 1 מיליון ש"ח, לעומת כ-402 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
בביטוח חיים, שינויים בעקום הריבית ברבעון המדווח גרמו להגדלת ההפרשות בסך של כ-48 מיליון ש"ח לפני מס.
בענף הפנסיה חל שיפור בתוצאות כתוצאה מירידה בהוצאות הרכישה. בענף הגמל, חלה הרעה בתוצאות כתוצאה משחיקה בשיעור דמי הניהול הממוצעים וגידול בהוצאות הנהלה וכלליות.

ביטוח כללי:
גידול של כ-34% בפרמיות ברוטו – בעיקר כתוצאה מזכייתה של מגדל במכרז ביטוח רכב לעובדי המדינה לשנת 2018
סכום הפרמיות ברוטו בביטוח כללי הסתכם ברבעון הראשון של 2018 בכ-927 מיליון ש"ח לעומת כ-692 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-34%. העלייה הניכרת בפרמיות ברוטו לעומת הרבעון המקביל אשתקד התבטאה בעיקרה בביטוחי הרכב, והושפעה ברובה מזכייתה של מגדל ביטוח במכרז ביטוח רכב לעובדי המדינה לשנת 2018 אשר נכנס לתוקף ברבעון המדווח, בהיקף פרמיות ברוטו בסך של כ-188 מיליון ש"ח.
סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכם ברבעון הראשון של 2018 בסך של כ-600 מיליון ש"ח, לעומת כ- 610 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 1%. ברבעון הראשון של 2018 נרשם הפסד כולל בסך כ-20 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך כ-37 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר להפסד כולל נבע בעיקרו מקיטון בהכנסות הריאליות מהשקעות. הירידה של עקום הריבית ברבעון המדווח הביאה להגדלת ההפרשות בענפי החבויות בסך של כ-21 מיליון ש"ח, לעומת גידול בהפרשות בסך של כ-10 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון המקביל אשתקד.

ביטוח בריאות:
גידול של 14% בפרמיות שהורווחו ברוטו
סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכם ברבעון הראשון של 2018 בכ-358 מיליון ש"ח, לעומת כ- 315 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול  של כ- 14%. ברבעון הראשון של השנה נרשם הפסד כולל בסך כ-4 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך כ-5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מרווח כולל להפסד כולל נבע בעיקרו מירידה בהכנסות הריאליות מהשקעות העומדות כנגד ההתחייבויות הביטוחיות. מנגד, חל שיפור בתוצאות החיתומיות בענפי ביטוח בריאות אחרים שקוזז בחלקו בשל הרעה בענף ביטוח סיעודי בשל שינוי בתביעות בענפים האמורים.