מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ מפרסמת את הדוח לרבעון השלישי של 2018:
זינוק של 285% ברווחים בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד:
רווח כולל בסך 243 מיליון ש"ח ברבעון השלישי לשנת 2018

מגדל עומדת בדרישות ההון ללא התחשבות בהוראות מעבר ופריסה-  מדווחת על יחס כושר פירעון של 103% , עודף של 432 מיליון ש"ח.
דירקטוריון החברה אישר את מדיניות ההון: יעד ההון יעלה בהדרגה ב-3% בכל שנה עד ליעד של 120% ב-2024.
--------------------------------------------------------------------------------
מגדל מדווחת הבוקר על רווח כולל לאחר מס של 243 מיליון ש"ח לעומת 63 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים של 2018 מגדל רושמת רווח כולל לאחר מס בסך 473 מיליון ₪.
מובילה את הענף בהיקף הנכסים המנוהלים: 262 מיליארד ₪
מובילה את הענף בתשואה המצטברת בתשעת החודשים הראשונים של השנה בפוליסות המשתתפות ברווחים בקרן י' (פוליסות ותיקות), עם תשואה מצטברת של 4.80%.
צמיחה בהיקף הפרמיות בתשעת החודשים הראשונים של השנה:
• גידול של כ-10% בפרמיות ברוטו בביטוח כללי
• גידול של כ-13% בפרמיות ברוטו בביטוח בריאות
• גידול של כ-5% בפרמיות (לרבות חוזי השקעה) ודמי גמולים בביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח
סך הפרמיות ברוטו, תקבולים בגין חוזי השקעה ודמי גמולים, הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 בכ-17.0 מיליארד ש"ח, לעומת כ-16.0 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 6%.

הרווח הכולל ברבעון השלישי של שנת 2018 הושפע בעיקרו מהתשואות בשווקי ההון, בעיקר על רקע עלייה בשערי המניות, וכן משיפור בתוצאות החיתומיות בתחומי ביטוח בריאות וביטוח כללי, בעיקר בשל ירידה בתביעות במהלך הרבעון. מנגד, ירידה קלה של עקום הריבית גרמה להגדלת ההפרשות בביטוח חיים בסך של כ-32 מיליון ש"ח (לאחר מס).
מגדל עומדת בדרישות ההון לשנת 2024: מדווחת על יחס כושר פירעון בגובה 103%
יחס כושר פירעון לפי משטר סולבנסי 2 –על פי חישוב שערכה מגדל ביטוח ליום 31.12.2017, למגדל ביטוח עודף הון בסך כ-432 מיליון ש"ח ויחס כושר פירעון של כ-103%, בהתחשב בגיוס הון רובד 2 בסך כ-1.1 מיליארד ש"ח שגויס ביום 31.12.2017 ותמורתו התקבלה ביום 1.1.2018, זאת אף ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה ובהתאמת תרחיש מניות.
יעד ההון כפי שאישר דירקטוריון החברה יעלה ב-3% כל שנה, החל מ-100% נכון ל-31.12.17 ועד לשיעור של 120% ב-31.12.2024.
להערכת החברה, עודף ההון כאמור מעל ההון הנדרש יתמוך ביכולת מגדל ביטוח להתמודד עם תנודתיות בשווקי ההון ובסביבה העסקית מבלי לפגוע בפעילותה או בחוסנה הפיננסי.
בחישובי יחס כושר הפירעון של החברה, הובאו בחשבון מחקרים אקטוארים שהתגבשו לאחר מועד פרסום הדיווח השנתי של החברה לשנת 2017, כפי שיושמו בדוחות הביניים לשנת 2018. אלמלא עדכון המחקרים כאמור, יחס כושר הפירעון של החברה היה גבוה יותר.

דורון ספיר, מנכ"ל מגדל ביטוח וחברת האחזקות: "מגדל מסכמת פעילות מוצלחת ברבעון השלישי של השנה, כאשר הגידול ברווח הכולל ברבעון בכ285% ביחס לרבעון מקביל אשתקד נובע בעקרו מרווחי ההשקעות ומשיפור בתוצאות החיתומיות במרבית ענפי הפעילות.
אנו מדווחים כעת גם על יחס כושר פירעון שעומד נכון ל-31.12.2017 על 103%. בנינו מתווה רב שנתי להתפתחות ההון שיתמוך ביכולת מגדל להתמודד עם תנודתיות בשוקי ההון ובסביבה העסקית מבלי לפגוע בפעילותה או בחוסנה הפיננסי.

במהלך השנה החולפת השלמנו פיתוחן של תשתיות דיגיטליות מתקדמות כנדבך מרכזי במדיניות השירות הרב-ערוצית שלנו,  מתוך עשייה המציבה את המבוטחים והעמיתים במרכז ומייעלת את ממשקי העבודה עם סוכני הביטוח".

קבוצת מגדל אחזקות הינה המובילה בענף בהיקף הנכסים המנוהלים, שהסתכם ב-30.9.2018 בכ-262 מיליארד ש"ח, גידול של כ-9% לעומת סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה ליום 30.9.2017.

תוצאות מגדל על-פי מגזרי פעילות
ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח:
גידול של כ-5% בפרמיות (לרבות חוזי השקעה) ודמי גמולים
סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו (לרבות חוזי השקעה) ודמי הגמולים הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת  2018 בכ-14.0 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 13.3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-5%.
הרווח הכולל לפני מס עמד ברבעון השלישי של השנה על כ- 199 מיליון ש"ח, לעומת הפסד בסך כ-52 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
ירידה קלה של עקום הריבית ברבעון השלישי של שנת 2018 גרמה להגדלת ההפרשות בביטוח חיים בסך של כ-48 מיליון ש"ח (לפני מס), זאת לעומת הגדלת הפרשות בסך כ-411 מיליון ש"ח (לפני מס) שבוצעה בעקבות ירידה של עקום הריבית ברבעון המקביל אשתקד. בסיכומם של תשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 חלה עלייה של עקום הריבית שגרמה להקטנת ההפרשות בסך של כ-435 מיליון ש"ח (לפני מס).
במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד פוליסות מבטיחות תשואה בביטוח חיים חלה ירידה ניכרת ברבעון השלישי של שנת 2018 לעומת הרבעון המקביל אשתקד בשל קיטון בתשואות הריאליות שהושגו בהשקעות שאינן אגרות חוב מיועדות.
בביטוח חיים, ברבעון השלישי של שנת 2018 חלה עלייה בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים. הרווח מסיכון נותר ברמה דומה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר בסיכומם של תשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 חלה עלייה ברווח מסיכון לעומת התקופה המקבילה אשתקד בשל קיטון בתביעות.

ביטוח כללי:
גידול של כ-10% בפרמיות ברוטו
סכום הפרמיות ברוטו בביטוח כללי הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 בכ-1.921 מיליארד ש"ח לעומת כ-1.746 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-10%. העלייה בפרמיות ברוטו לעומת התקופה המקבילה אשתקד התבטאה בעיקרה בביטוחי הרכב, והושפעה ברובה מזכייתה של מגדל ביטוח במכרז ביטוח רכב לעובדי המדינה לשנת 2018 אשר נכנס לתוקף ברבעון הראשון של השנה, בהיקף פרמיות ברוטו שנתי בסך של כ-188 מיליון ש"ח.
הרווח הכולל לפני מס עמד ברבעון השלישי של השנה על כ- 70 מיליון ש"ח, לעומת רווח בסך כ-40 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הגידול ברווח הכולל נבע משיפור בתוצאות החיתומיות של החברה, בעיקר בענפי הרכב. השיפור כאמור קוזז בחלקו בשל קיטון בהכנסות הריאליות מהשקעות.

ביטוח בריאות:
גידול של 13% בפרמיות שהורווחו ברוטו
סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 בכ-1,103 מיליון ש"ח, לעומת כ- 978 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול  של כ- 13%.
ברבעון השלישי של שנת 2018 נרשם רווח כולל בסך כ-61 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך כ-23 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הגידול ברווח הכולל הושפע משיפור ניכר בתוצאות החיתומיות. השיפור כאמור קוזז בחלקו בשל ירידה בהכנסות הריאליות מהשקעות העומדות כנגד ההתחייבויות הביטוחיות.