מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ מפרסמת את הדוח לרבעון השני 2018:
זינוק ברווחים בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד:
רווח כולל בסך 261 מש"ח ברבעון השני לשנת 2018

מגדל מסכמת רבעון שני בזינוק הרווחיות: הבוקר דיווחה חברת האחזקות לבורסה על רווח כולל לאחר מס של 261 מיליון ש"ח לעומת 141 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, בזינוק של 85% ברווחים

הרווח הכולל ברבעון השני של שנת 2018 הושפע בעיקרו מעליה בעקום הריבית שהביאה לשחרור בסך 531 מיליון ₪ בעתודות ביטוח חיים.
בנוסף, חל שיפור בתוצאות החיתומיות בתחומי ביטוח חיים, ביטוח בריאות וביטוח כללי, בעיקר בשל ירידה בתביעות במהלך הרבעון. מנגד, התוצאות הושפעו מירידה ניכרת בתשואות, בעיקר על רקע ירידה בשערי אגרות החוב ועלייה במדד המחירים לצרכן.
כתוצאה מכך, מגדל רשמה במחצית הראשונה של 2018 רווח כולל לאחר מס בסך של כ-230 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך של כ-450 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

בפוליסות המשתפות ברווחים בקרן י' (פוליסות ותיקות) ובפוליסות המשתפות ברווחים החדשות, השיגה הקבוצה את התשואות הגבוהות בענף במחצית השנה הראשונה, שעמדו על 2.29% ו-1.49% בהתאמה.

נתונים בולטים נוספים בתום הרבעון השני לשנת 2018:
מובילה את הענף בהיקף הנכסים המנוהלים: 254 מיליארד ₪
מובילה את הענף בתשואה המצטברת במחצית השנה הראשונה גם בקרנות ההשתלמות – מסלול כללי, עם תשואה מצטברת של 1.46%.
גידול של כ-16% בפרמיות ברוטו בביטוח כללי
גידול של כ-13% בפרמיות ברוטו בביטוח בריאות
גידול של כ-5% בפרמיות (לרבות חוזי השקעה) ודמי גמולים בביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

דורון ספיר, מנכ"ל מגדל ביטוח וחברת האחזקות: "מגדל מסכמת רבעון שני מוצלח, הגידול ברווח הכולל ברבעון בכ-85% נובע בעקרו מתחום חסכון ארוך טווח – תחום הפעילות המרכזי של החברה.
העליה בעקום הריבית לטווח ארוך אפשרה שחרור והכרה ברווח מפעילות זאת בהיקף של מעל 500 מיליון ₪ ברבעון. מנגד, הירידה באגרות החוב והעלייה במדד המחירים הקטינו את הרווח הכולל.
לראשונה חצתה החברה את רף 250 מיליארד ₪ נכסים מנוהלים ולאחר תקופה חזרה להוביל בתשואות של הפוליסות המשתתפות וקרנות ההשתלמות ברבעון ומתחילת השנה.
אנו נמשיך לפעול בכל הערוצים על מנת להבטיח את המשך התנופה של החברה בראיית טובת לקוחותינו ועמיתינו".
 
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ פרסמה היום (א') את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2018.
סך הפרמיות ברוטו, תקבולים בגין חוזי השקעה ודמי גמולים, הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2018 בכ-11.4 מיליארד ש"ח, לעומת כ-10.7 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 7%.

קבוצת מגדל אחזקות הינה המובילה בענף בהיקף הנכסים המנוהלים, שהסתכם ב-30.6.2018 בכ-254 מיליארד ש"ח, גידול של כ-8% לעומת סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה ליום 30.6.2017.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום 30.6.2018 עמד על כ-6.1 מיליארד ש"ח.

תוצאות מגדל על-פי מגזרי פעילות
ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח:
גידול של כ-5% בפרמיות (לרבות חוזי השקעה) ודמי גמולים
סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו (לרבות חוזי השקעה) ודמי הגמולים הסתכם במחצית הראשונה של שנת  2018 בכ-9.236 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 8.756 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-5%.
הרווח הכולל לפני מס עמד ברבעון השני של השנה על כ- 449 מיליון ש"ח, לעומת כ-97 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
עלייה בעקום הריבית גרמה להקטנת ההפרשות בסך של כ-531 מיליון ש"ח (לפני מס) ברבעון השני של שנת 2018 ובכ-483 מיליון ש"ח (לפני מס) במחצית הראשונה של שנת 2018.
במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד פוליסות מבטיחות תשואה בביטוח חיים חלה ירידה ניכרת ברבעון השני של שנת 2018 לעומת הרבעון המקביל אשתקד בשל קיטון בתשואות הריאליות שהושגו בהשקעות שאינן אגרות חוב מיועדות.
בביטוח חיים חלה עלייה ברווח מסיכון לעומת הרבעון המקביל אשתקד בשל קיטון בתביעות, וכן חלה עלייה בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים. מנגד, חל גידול בהוצאות הנהלה וכלליות.

ביטוח כללי:
גידול של כ-16% בפרמיות ברוטו
סכום הפרמיות ברוטו בביטוח כללי הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2018 בכ-1.456 מיליארד ש"ח לעומת כ-1.252 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד, עלייה של כ-16%. העלייה בפרמיות ברוטו לעומת התקופה המקבילה אשתקד התבטאה בעיקרה בביטוחי הרכב, והושפעה ברובה מזכייתה של מגדל ביטוח במכרז ביטוח רכב לעובדי המדינה לשנת 2018 אשר נכנס לתוקף ברבעון הראשון של השנה, בהיקף פרמיות ברוטו בסך של כ-188 מיליון ש"ח.
ברבעון השני של שנת 2018 חל שיפור בתוצאות החיתומיות של החברה, בעיקר בענפי הרכב. יחד עם זאת, נרשם הפסד כולל בסך כ-16 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך כ-21 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד שנבע בעיקרו מקיטון בהכנסות הריאליות מהשקעות.

ביטוח בריאות:
גידול של 13% בפרמיות שהורווחו ברוטו
סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2018 בכ-723 מיליון ש"ח, לעומת כ- 642 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול  של כ- 13%.
ברבעון השני של שנת 2018 נרשם רווח כולל בסך כ-17 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך כ-30 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הכולל הושפע מירידה בהכנסות הריאליות מהשקעות העומדות כנגד ההתחייבויות הביטוחיות. מנגד, חל שיפור ניכר בתוצאות החיתומיות בשל קיטון בתביעות.