מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

מגדל אחזקות: רווח כולל לאחר מס של כ-513 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017
זאת לעומת הפסד כולל לאחר מס בסך כ-201 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד
הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים של השנה הושפע מעליה ניכרת בתשואות שהושגו ע"י הקבוצה בשוקי ההון וקוזז בחלקו כתוצאה מגידול בהפרשות המיוחדות בביטוח חיים בשל ירידה של עקום הריבית
ברבעון השלישי של השנה רשמה מגדל אחזקות רווח כולל לאחר מס של כ-63 מיליון ש"ח. זאת למרות הפרשות בביטוח חיים, המהווה חלק עיקרי מפעילות הליבה של החברה, בסך כ-267 מיליון ש"ח לאחר מס (כ-411 מיליון ש"ח לפני מס) בשל ירידה של עקום הריבית. מנגד, הושפעו התוצאות מעליה ניכרת בתשואות שהושגו ע"י הקבוצה בשוקי ההון
ברבעון המקביל אשתקד רשמה מגדל אחזקות רווח כולל לאחר מס של כ-274 מיליון ש"ח
ברבעון השלישי של 2017 המשיכה מגמת הצמיחה של הפרמיות ודמי הגמולים. סה"כ פרמיות שהורווחו ברוטו (לרבות תקבולים בגין חוזי השקעה) ודמי גמולים הסתכמו בכ-5.5 מיליארד ₪, גידול של כ-11% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

קבוצת מגדל הינה המובילה בענף בהיקף הנכסים המנוהלים, שהסתכם ליום 30.9.2017 בכ-240 מיליארד ש"ח, גידול של כ-9% לעומת סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה ליום 30.9.2016

בנובמבר 2017 דירקטוריון מגדל ביטוח אישר באופן עקרוני ביצוע הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים ("אגרות חוב"), בסכום של עד 2 מיליארד ש"ח, אשר תמורתה מיועדת להיות מוכרת בעתיד כהון רובד 2 של מגדל ביטוח

ההון העצמי של מגדל אחזקות (המיוחס לבעלי המניות של החברה) עמד ליום 30.9.2017 על כ-5.8 מיליארד ₪

סכומי הפרמיות ברוטו שהורווחו בתשעת החודשים הראשונים של השנה
לפי תחומי פעילות:

* בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך, סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו (לרבות חוזי השקעה) ודמי הגמולים הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ-13,304 מיליוני ש"ח, גידול של כ- 13% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

*בתחום ביטוח הבריאות, סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה בסך של כ-978 מיליון ש"ח, גידול של כ-13% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

*בתחום ביטוח כללי, סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה בסך של כ-1,808 מיליון ש"ח, גידול של כ-11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד


עופר אליהו, מנכ"ל מגדל: "התוצאות בתשעת החודשים הראשונים של השנה מעידות על החוזקות והעוצמות של מגדל, לרבות ברבעון השלישי של השנה, שבו הצליחה הקבוצה להשיג רווחיות למרות השפעתה המהותית של סביבת הריבית על תיק ביטוח החיים שמנהלת הקבוצה, שהינו הגדול ביותר בענף. על-רקע ייחודיותה של מגדל, חותרת הקבוצה לחזק ולגוון את מנועי צמיחתה בתחומי ליבה נוספים, כפי שבא לידי ביטוי בשיעורי גידול משמעותיים בהיקפי פעילותה בתחומי הביטוח הכללי וביטוח הבריאות. זאת בצד השקעה ניכרת בפיתוח כלים דיגיטליים מתקדמים התומכים בייעול השירות לסוכני הביטוח ולמגוון הלקוחות".
פירוט אודות תוצאות פעילות הרבעון השלישי לשנת 2017

ברבעון השלישי של השנה ("הרבעון המדווח") נרשם רווח כולל בסך של כ-63 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך של כ-274 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל ברבעון המדווח הושפע בעיקרו מירידה של עקום הריבית שהביאה לגידול בהפרשות המיוחדות בביטוח חיים בסך כ-411 מיליון ש"ח (לפני מס), מזה: כ-159  מיליון ש"ח בגין העתודה המשלימה לגמלאות וכ- 252מיליון ש"ח בגין בחינת נאותות העתודות (LAT). הגידול האמור בהפרשות המיוחדות נגזר מהיקף תיק ביטוח החיים הניכר של הקבוצה. כמו כן, חלה ירידה בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעה) ("התוצאות החיתומיות") בעיקר בביטוח חיים ובביטוח כללי. מנגד, חלה עלייה ניכרת ברווחים מהשקעות לעומת הרבעון המקביל אשתקד על רקע העליות בשערי המניות ושערי אגרות החוב.

הרווח הכולל ברבעון המקביל אשתקד הושפע בחלקו מעלייה של עקום הריבית שהביאה לקיטון בהפרשות המיוחדות בביטוח חיים בסך של כ-186 מיליון ש"ח (לפני מס).

ברבעון המדווח נרשמו רווחים מהשקעות  בסך של כ-2,340 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-2,003 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-2,123 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ 1,897 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, הרווחים מהשקעות מיוחסים ברובם לפוליסות המשתתפות ברווחים. בתחום ביטוח כללי נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-59 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-34 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ובתחום ביטוח בריאות נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-54 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-41 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

יש לציין כי חלק ניכר מההכנסות מהשקעות נזקפות לעתודות הביטוחיות, ועל כן ההשפעה העיקרית על תוצאות החברה הינה במרווח הפיננסי הנוצר לאחר הזקיפה האמורה לעתודות הביטוחיות.

כתוצאה מן האמור לעיל, במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד פוליסות מבטיחות תשואה בביטוח חיים חלה עלייה ניכרת לעומת הרבעון המקביל אשתקד וכן עלייה ניכרת בהכנסות הריאליות מהשקעות בתחומי ביטוח כללי וביטוח בריאות וכן בהכנסות מהשקעות העומדות כנגד ההון.

ברבעון המדווח, דמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים בביטוח חיים ששווקו עד שנת 2004, הסתכמו בסך של כ 199-מיליון ש"ח (לפני מס) לעומת כ-111 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד בשל גידול בתשואות הריאליות שהושגו על ידי החברה.

ברבעון המדווח חלה ירידה במדד המחירים לצרכן שהסתכמה בכ-0.5% לעומת עלייה של 0.4% ברבעון המקביל אשתקד. יצוין, כי לשינויים באינפלציה השפעה על ההכנסות מהשקעות בגין הנכסים הצמודים למדד ולעליית המדד בתיקי הנוסטרו. כמו כן, לאינפלציה השפעה על התאמת ההתחייבויות הביטוחיות וההתחייבויות הפיננסיות הצמודות למדד, והשפעה על דמי הניהול המשתנים אשר נגבים בפוליסות המשתתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004 בעקבות ההשפעה על התשואה הריאלית המושגת בפוליסות אלו.

בביטוח חיים חל גידול בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים. מנגד, חלה ירידה ברווח מסיכון בשל גידול בתביעות וכן חל גידול בהוצאות.

בפרמיות בביטוח חיים, לרבות תקבולים בגין חוזי השקעה, חלה עלייה לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בפרמיות השוטפות חל גידול שנבע בחלקו מעלייה בשיעורי ההפקדות לחיסכון פנסיוני בהתאם לתיקון 16. בנוסף, בפרמיות החד פעמיות בגין חוזי ביטוח ובתקבולים החד פעמיים בגין חוזי השקעה חל גידול ניכר לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

במכירות החדשות (ללא הגדלות) בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך חלה עלייה לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אשר התבטאה הן במכירות ביטוח חיים והן במכירות הפנסיה.

מנגד, התגברה מגמת העברות הכספים נטו בפנסיה לגופים מוסדיים אחרים, לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

בענפי הפנסיה והגמל חלה הרעה בתוצאות שהושפעה בעיקרה משחיקה בשיעור דמי הניהול הממוצעים.

בתחום ביטוח הבריאות, חל שיפור בתוצאות החיתומיות לעומת הרבעון המקביל אשתקד אשר התרכז בעיקרו בצמצום ההפסד החיתומי בביטוח סיעודי וכן בשפור חיתומי בביטוח מחלות קשות.

בתחום הביטוח הכללי, חלה ירידה בתוצאות החיתומיות אשר נבעה בעיקרה מהתפתחות חיובית בניסיון התביעות בביטוחי החבויות ברבעון המקביל אשתקד. ירידה זו קוזזה בחלקה בשל שיפור בתוצאות בביטוח רכב רכוש.

בתחום השירותים הפיננסיים, העלייה ברווח הכולל לעומת הרבעון המקביל אשתקד נבעה בעיקרה מרווח שנרשם על בסיס שערוך חלקה של החברה במניות הבורסה וכן מגידול בהכנסות מענף קרנות הנאמנות בשל עלייה בדמי הניהול הממוצעים וגידול בנכסים המנוהלים.

פירוט אודות תוצאות פעילות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 ("התקופה המדווחת") נרשם רווח כולל בסך כ-513 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל בסך של כ-201 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל בתקופה המדווחת הושפע מעלייה ניכרת בתשואות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון, בעיקר על רקע עלייה בשערי המניות וכן מעלייה בשערי אגרות החוב, וקוזז בחלקו כתוצאה מגידול בהפרשות המיוחדות בביטוח חיים בסך של כ-215 מיליון ש"ח (לפני מס) בשל ירידת עקום הריבית, כמתואר להלן. הגידול האמור בהפרשות המיוחדות נגזר מהיקף תיק ביטוח החיים הניכר של הקבוצה.

ההפסד הכולל בקבוצה בתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקרו מהפרשות בסך של כ-776 מיליון ש"ח (לפני מס) שרשמה החברה בביטוח חיים ובביטוח כללי בשל ירידה של עקום הריבית, ומעדכון שיעור ריבית ההיוון בענפי רכב חובה וחבויות בעקבות פרסום תקנות הביטוח הלאומי. במקביל לגידול בעתודות הביטוח שחל בתקופה המקבילה אשתקד עקב ירידת עקום הריבית, נרשמו הכנסות מעליית שערי איגרות החוב וכן עליית שערים במדדי המניות.

בביטוח חיים, ירידת עקום הריבית גרמה לגידול בהפרשות המיוחדות בסך כ-215 מיליון ש"ח (לפני מס) בתקופה המדווחת, מזה: כ-110  מיליון ש"ח בגין העתודה המשלימה לגמלאות וכ-105 מיליון ש"ח בגין בחינת נאותות העתודות (LAT), זאת כאשר בתקופה המקבילה אשתקד ירידת עקום הריבית גרמה לגידול בהפרשה בסך כולל של כ-625 מיליון ש"ח (לפני מס) אשר נבע בעיקרו מגידול בעתודה המשלימה לגמלאות וכן בהפרשה בעקבות בחינת נאותות העתודות (LAT).

בביטוח כללי, בתקופה המקבילה אשתקד נרשמה הפרשה בסך כ-135 מיליון ש"ח בשייר (לפני מס), בעיקר ברבעון הראשון של שנת 2016, בגין השפעת פרסום תקנות ביטוח לאומי, לפיהן, בין היתר, שיעור הריבית לצורך היוון קצבה שנתית יעמוד על 2% במקום 3%. ירידת עקום הריבית בתקופה המקבילה אשתקד הביאה גם להגדלת ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח הכללי בסך של כ-16 מיליון ש"ח בענפים שבהם מחושבות ההתחייבויות בביטוח כללי על פי עקרונות הנוהג המיטבי.

בתקופה המדווחת נרשמו רווחים מהשקעות  בסך של כ-6,346 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-2,965 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-5,809 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ 2,713 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הרווחים מהשקעות מיוחסים ברובם לפוליסות המשתתפות ברווחים. בתחום ביטוח כללי נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-153 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-96 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ובתחום ביטוח בריאות נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-150 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-56 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

יש לציין כי חלק ניכר מההכנסות מהשקעות נזקפות לעתודות הביטוחיות ועל כן ההשפעה העיקרית על תוצאות החברה הינה במרווח הפיננסי הנוצר לאחר הזקיפה האמורה לעתודות הביטוחיות.

כתוצאה מן האמור לעיל, במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד פוליסות מבטיחות תשואה בביטוח חיים חלה עלייה ניכרת לעומת התקופה המקבילה אשתקד וכן עלייה ניכרת בהכנסות הריאליות בתחומי ביטוח כללי וביטוח בריאות וכן בהכנסות מהשקעות העומדות כנגד ההון.

בתקופה המדווחת, דמי הניהול המשתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים בביטוח חיים ששווקו עד שנת 2004, הסתכמו בסך של כ-394 מיליון ש"ח (לפני מס) לעומת כ-141 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד בשל גידול בתשואות הריאליות שהושגו על ידי החברה.

בתקופה המדווחת חלה עלייה במדד המחירים לצרכן שהסתכמה ב-0.2% לעומת יציבות במדד המחירים לצרכן בתקופה המקבילה אשתקד. יצוין כי, לשינויים באינפלציה השפעה על ההכנסות מהשקעות בגין הנכסים הצמודים למדד ולעליית המדד בתיקי הנוסטרו. כמו כן, לאינפלציה השפעה על התאמת ההתחייבויות הביטוחיות וההתחייבויות הפיננסיות הצמודות למדד, והשפעה על דמי הניהול המשתנים אשר נגבים בפוליסות המשתתפות ברווחים שהונפקו עד שנת 2004 בעקבות ההשפעה על התשואה הריאלית המושגת בפוליסות אלו.

בביטוח חיים חל גידול בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים. מנגד, חלה ירידה ברווח מסיכון (בעיקר באובדן כושר עבודה) וכן חל גידול בהוצאות.

בפרמיות בביטוח חיים, לרבות תקבולים בגין חוזי השקעה, חלה עלייה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בפרמיות השוטפות חל גידול שנבע בחלקו מעלייה בשיעורי ההפקדות לחיסכון פנסיוני בהתאם לתיקון 16. בנוסף, בפרמיות החד פעמיות בגין חוזי ביטוח ובתקבולים החד פעמיים בגין חוזי השקעה חל גידול ניכר לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

במכירות החדשות (ללא הגדלות) בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך חלה עלייה ניכרת לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אשר התבטאה בעיקרה במכירות ביטוח החיים וכן במכירות הפנסיה.

מנגד, התגברה מגמת העברות הכספים נטו בפנסיה ובגמל לגופים מוסדיים אחרים, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בענפי הפנסיה והגמל חלה הרעה בתוצאות כתוצאה משחיקה בשיעור דמי הניהול הממוצעים.

בתחום ביטוח הבריאות, חל שיפור בתוצאות החיתומיות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. השיפור התרכז  במרבית ענפי הפרט והקולקטיבים למעט הרעה שחלה בביטוח תאונות אישיות.

בתחום הביטוח הכללי, חל שיפור בתוצאות החיתומיות (ללא עדכון העתודות בעקבות פרסום תקנות הביטוח הלאומי ועדכון בעתודות בשל השפעת הנוהג המיטבי שבוצעו בתקופה המקבילה אשתקד) אשר התרכז בעיקרו בביטוח רכב רכוש. שיפור זה קוזז בחלקו בשל גידול בהפסד בענפי החבויות בשל התפתחות חיובית בניסיון התביעות בתקופה המקבילה אשתקד וכן בשל קיטון בתוצאות החיתומיות בביטוח רכב חובה.
בתחום השירותים הפיננסיים, העלייה ברווח הכולל לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבעה בעיקרה מגידול בהכנסות מענף קרנות הנאמנות בשל עלייה בדמי הניהול הממוצעים ובנכסים המנוהלים וכן מרווח כתוצאה משערוך חלקה של החברה במניות הבורסה.

משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס Solvency II

בחודש יוני 2017 פורסם חוזר Solvency II ("חוזר הסולבנסי"), לפיהן חברת ביטוח תקיים משטר כושר פירעון כלכלי בהתאם לחוזר הסולבנסי כאמור, וזאת מבלי לגרוע מחובתה לקיים את הוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח), התשנ"ח-1998 ("תקנות ההון").

כמו כן, צוין כי הממונה תפעל לתיקון תקנות ההון, כך שלאחר שחברת ביטוח תקבל את אישור הממונה שבוצעה ביקורת על יישום החוזר החדש בדוחותיה הכספיים, תקנות ההון לעניין הון עצמי מינימלי נדרש לא יחולו עליה. לפיכך, עד לקבלת אישור הממונה כאמור, על החברה חלות תקנות ההון וחוזר הסולבנסי במקביל.

חוזר הסולבנסי מבוסס על הוראות דירקטיבה המכונה " "Solvency IIשאומצה על ידי האיחוד האירופי ("הדירקטיבה"). הדירקטיבה כוללת בחינה מקיפה של סיכונים להם חשופות חברות ביטוח וסטנדרטים לניהולם ומדידתם, ומבוססת על שלושה נדבכים:

נדבך ראשון כמותי שעניינו יחס כושר פירעון מבוסס סיכון, נדבך שני איכותי, הנוגע לתהליכי בקרה פנימיים, לניהול סיכונים, לממשל תאגידי ולתהליך הערכה עצמי של סיכונים וכושר פירעון ( (ORSA ונדבך שלישי שעניינו דרישות גילוי.

חוזר הסולבנסי מבוסס על הנדבך הראשון, תוך התאמה לשוק המקומי והוא מיושם בישראל החל מ-30 ביוני 2017, על נתוני 31 בדצמבר 2016.

בהתאם לחוזר הסולבנסי ישנן שתי רמות של דרישות הון:
(א) ההון הנדרש לשמירה על כושר הפירעון של חברת ביטוח (להלן - SCR). ה-SCR רגיש לסיכונים ומבוסס על חישוב צופה פני עתיד על בסיס ההנחיות ליישום משטר כושר הפירעון החדש. דרישה זו נועדה להבטיח התערבות מדויקת ועתית של רשויות הפיקוח.
(ב) רמה מינימלית של הון (MCR או "סף הון").
בהתאם לחוזר הסולבנסי, סף ההון יהיה שווה לגבוה שבין סכום ההון הראשוני המינימלי הנדרש לפי תקנות ההון לבין סכום הנגזר מגובה עתודות ביטוח ופרמיות (כהגדרתן בהנחיות) המצוי בטווח שבין 25% לבין 45% מדרישות ההון.

חוזר הסולבנסי כולל הוראות מעבר כלהלן:
(1) ההון הנדרש לכושר פירעון של חברת ביטוח בתקופה שתחילתה ביום 30  ביוני, 2017 וסיומה ביום 31 בדצמבר 2024 ("תקופת הפריסה") יעלה בהדרגה ב-5% בכל שנה החל מ-60% מה SCR ועד למלוא ה-SCR.
(2) דרישת הון מוקטנת על סוגים מסוימים של השקעות המוחזקות ע"י המבטח בכל מועד דיווח, כאשר דרישה זו תלך ותגדל באופן הדרגתי במשך 7 שנים עד שדרישת ההון בגין השקעות אלו תגיע לשיעורה המלא.

לפי חוזר סולבנסי, ההון העצמי של חברת ביטוח יורכב מהון רובד 1 והון רובד 2 (הכולל, בין היתר, מכשירי הון משני נחות, הון משני מורכב והון שלישוני אשר הונפקו לפני מועד התחילה). החוזר כולל מגבלות על הרכב הון עצמי לעניין SCR, כך ששיעור הרכיבים הכלולים בהון רובד 2 לא יעלה על 40% מה- SCR. במהלך תקופת הפריסה, שיעור הון רובד 2 לא יעלה על 50% מדרישות ההון בתקופת הפריסה.
להלן נתונים אודות יחס כושר פירעון וסף הון:

יחס כושר פירעון

מיליוני ש"ח 31.12.2016
בלתי מבוקר ובלתי סקור
ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה: 
הון עצמי לעניין הון נדרש לכושר פירעון (SCR) 11,063
הון נדרש לכושר פירעון (SCR) 11,931
גירעון ליום הדוח (869)
יחס כושר פירעון ליום הדוח (באחוזים) 93%

מיליוני ש"ח 31.12.2016
בלתי מבוקר ובלתי סקור
עמידה באבני דרך בתקופת הפריסה 
הון עצמי לעניין הון נדרש לכושר פירעון בתקופת הפריסה (SCR) 10,652
הון נדרש לכושר פירעון בתקופת הפריסה (SCR) 6,664
עודף בתקופת הפריסה 3,988

סף ההון (MCR)

מיליוני ש"ח 31.12.2016
בלתי מבוקר ובלתי סקור
סף ההון (MCR) (1) 2,999
הון עצמי לעניין סף הון (MCR) 7,919

(1) ה-MCR מחושב בטווח שבין 25% ל-45% מההון הנדרש לכושר פירעון בתקופת הפריסה. לשם זהירות, חושב בשלב זה הסכום המקסימאלי.

כמפורט לעיל, על פי חישוב שערכה מגדל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2016, לחברה עודף הון משמעותי של כ-4 מיליארד ש"ח, על פי אבני הדרך בתקופת הפריסה. עם זאת, על החברה להשלים סך של כ 0.9 מיליארד ש"ח עד ליום 31 בדצמבר 2024.

תוצאות החישוב ליום 31 בדצמבר 2016 לעומת תוצאות החישוב שבוצע נכון ליום 31 בדצמבר 2015 (IQIS 5) כוללות מספר שינויים שהביאו לשיפור ניכר ביחס כושר הפירעון. השינויים כוללים, בין היתר, עדכונים בהוראות הממונה, לרבות שנוי בקורלציה בין תרחיש ביטולים לתרחיש אריכות ימים בביטוח חיים ועדכון שיעור הריבית השולית ארוכת הטווח (UFR). בנוסף הושפע יחס כושר הפירעון מגיוס הון בסך של כ- 0.9 מיליארד ש"ח שנעשה בשנת 2016, מהפעילות השוטפת ומעדכון הנחות חישוב.

החישוב שערכה מגדל ביטוח כאמור, אינו מבוקר ואינו סקור. לפי הנחיות הממונה, לצורך היערכות לדיווחים מבוקרים, יוגש לממונה עד ליום 31 בדצמבר 2017, דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר (שאינו מהווה ביקורת או סקירה), שמטרתו, בין היתר, בדיקת התהליך, הבקרות ושלמות הנתונים ששימשו לחישוב שביצעה מגדל ביטוח כאמור.

למודל במתכונתו הנוכחית, רגישות גבוהה לשינויים במשתני שוק ואחרים ולפיכך מצב ההון המשתקף ממנו עשוי להיות תנודתי מאוד. כמו כן, קיימים גורמים המשפיעים מהותית על תוצאות הדיווח, הטיפול בהם טרם נקבע סופית ונמצא בדיון בין הממונה לבין חברות הביטוח בישראל. חישובי ההון הכלכלי הקיים וההון הנדרש ("חישוב ההון") מבוססים על תחזיות והנחות הנשענות, בעיקרן על ניסיון העבר, כפי שעולה ממחקרים אקטוארים הנערכים מעת לעת. נוכח הרפורמות בשוק ההון, הביטוח והחיסכון והשינויים בסביבה הכלכלית הדמוגרפית וההתנהגותית, נתוני העבר אינם משקפים בהכרח את התוצאות העתידיות.

יודגש כי, חישוב יחס כושר פירעון בהתאם לחוזר הסולבנסי, מבוסס על תזרימי מזומנים המופקים ממערכות עזר שונות שאינן חלק אינטגרלי ממערכת החשבונות השוטפת. תזרימים אלו כוללים שורה של הנחות והקצאות תמחיריות אשר טרם הושלמה בחינת רגישותן ותיקופן. בנוסף, החישוב כולל, בין היתר, שורה ארוכה של קורלציות בין הסיכונים השונים. מגדל ביטוח בוחנת מערכות המאפשרות בקרה וניתוח אפקטיביים. כמו כן, הוחל בהגדרת תהליכים לצורך הבטחת אפקטיביות הבקרה הפנימית.

החישובים הנדרשים ליחס כושר פירעון בהתאם לחוזר הסולבנסי הינם מורכבים ביותר בהיבטים רבים. הכלים הקיימים כיום, ובכלל זה המודלים האקטואריים, אינם ערוכים במלואם לחישוב ברמת הפירוט והדיוק הנדרשת להבטחת נאותות הדיווח והבקרה על יחס כושר פירעון. מגדל ביטוח ממשיכה להשקיע משאבים במיכון התהליכים התומכים, על מנת לצמצם את החשיפה והפערים בנושא, שהשפעתם אינה ידועה.

בהתאם לכל האמור לעיל, התוצאות יכולות להיות שונות באופן מהותי.

מגדל ביטוח פועלת לעמידה בדרישת ההון המלאה כפי שתחול ביום 31 בדצמבר 2024 על פי חוזר הסולבנסי. למגדל ביטוח קיימות אפשרויות מגוונות לניהול מצב ההון של החברה, בין היתר באמצעות צבירת הון מפעילותה השוטפת והרחבת בסיס ההון באמצעות שימוש במכשירי הון נוספים. אמצעים נוספים לעמידה בהוראות כאמור, הינם המשך הפחתת סיכונים בתיק הנוסטרו, התאמת תמהיל המוצרים, רכישת ביטוחי משנה ועוד. אפשרויות אלה תבחנה בהתחשב במחירים החלופיים שישררו באותה עת ובתועלת הכלכלית שלהם אל מול החלופות הקיימות.