מגדל רשמה רווח כולל לאחר מס של כ- 20 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2016. מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ פרסמה היום (ד') את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של 2016 ולמחצית הראשונה של השנה


להלן עיקרי התוצאות:

* הרווח הכולל לאחר מס, הסתכם ברבעון השני של שנת 2016 בכ- 20 מיליון ש"ח

* מגדל רשמה הפרשה בסך של כ-118 מיליון ש"ח (לפני מס) בגין ירידת עקום הריבית, בעיקר בביטוח חיים, לאחר הקטנה בסך כ-154 מיליון ש"ח (לפני מס) כתוצאה מעדכון אומדן שיעורי מימוש גמלה 

* במחצית הראשונה של שנת 2016, נרשם הפסד כולל (לאחר מס) של כ-475 מיליון ש"ח, לאחר הפרשות בגין ירידת עקום הריבית ופרסום תקנות הביטוח הלאומי בעקבות המלצות וועדת וינוגרד בסך כ-955 מיליון ש"ח (לפני מס)(1) יחד עם קיטון בהכנסות מהשקעות לעומת התקופה המקבילה אשתקד

במחצית הראשונה של 2016 ממשיכה מגדל בצמיחה בפרמיות ובדמי הגמולים ברוב תחומי פעילות הליבה:

* בתחום ביטוח הבריאות, סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכם בכ-565 מיליון ש"ח, גידול של כ- 15%לעומת התקופה המקבילה אשתקד

* בתחום ביטוח כללי, סכום הפרמיות ברוטו הסתכם בכ-1,334 מיליון ש"ח, לא כולל רכישת תיק התביעות בביטוח כללי של אליהו בטוח, גידול של כ-14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד 

* בקרנות הפנסיה, סכום דמי הגמולים הסתכם בכ-2,988 מיליון ש"ח, גידול של כ-8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

* בביטוח חיים, סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו כולל חוזי השקעה הסתכם בכ-3,862 מיליון ש"ח - יציבות בסכום הפרמיות השוטפות וקיטון בפרמיות החד פעמיות 

* סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה עומד על כ- 217מיליארד ש"ח

* ההון העצמי של מגדל אחזקות (המיוחס לבעלי המניות של החברה) ליום30.6.2016 , עמד על כ-4.7 מיליארד ש"ח 

* עודף ההון של מגדל ביטוח (עפ"י התקנות הקיימות) מעל להון הנדרש ליום30.6.2016 , עמד על כ-2.7 מיליארד ש"ח 

* על פי תרגיל IQIS5 שביצעה מגדל ביטוח, בהתאם למשטר כושר הפירעון החדש SolvencyII שבכוונת האוצר ליישם, למגדל ביטוח חוסר בהון בהיקף של כ-3.1 מיליארד ש"ח לאחר הוראות מעבר, על בסיס תמהיל ההשקעות וההתחייבויות הביטוחיות ליום 31 בדצמבר 2015. תוצאות התרגיל מראות ירידה של כ-1.4 מיליארד ש"ח בחוסר בהון לעומת תרגיל IQIS4 המבוסס על תמהיל ההשקעות וההתחייבויות הביטוחיות ליום 31 בדצמבר 2014. פעולות מגדל ביטוח לצמצום החוסר בהון, כגון הנפקות הון משני ושלישוני וצמצום סיכונים פיננסיים קוזזו במידה מסוימת, בין היתר, על ידי הגדלת דרישות הון בגין סיכונים ביטוחיים בעקבות פרסום הוראות הפיקוח לתרחישים ביטוחיים במסגרת ההנחיה לביצוע 5IQIS. מגדל ביטוח פועלת לעמידה ביעדי ההון על פי משטר ההון החדש על ידי הרחבת בסיס ההון שלה והתאמת תמהיל ההשקעות. כמו כן קיימות למגדל ביטוח אפשרויות לצמצום סיכונים באמצעים נוספים כגון ביצוע פעולות גידור בתיק הנוסטרו, רכישת ביטוחי משנה ועוד. השימוש באמצעים כאמור, עלול להשפיע באופן מהותי על הרווחיות העתידית של מגדל ביטוח, והוא ייבחן בהתחשב במחירים החלופיים שישררו באותה עת, בתועלת הכלכלית שלהם אל מול החלופות הקיימות ובמידת הצורך. 


פירוט אודות תוצאות פעילות רבעון שני לשנת 2016

ברבעון השני של השנה ("הרבעון המדווח") הרווח הכולל של הקבוצה הושפע בעיקרו מהתשואות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון. מנגד החברה רשמה הפרשות בביטוח חיים בסך כולל של כ-100 מיליון ש"ח (לפני מס), הנובעות מגידול בהפרשות בסך כ-254 מיליון ש"ח (לפני מס) בעתודה המשלימה לגמלאות בשל ירידה של עקום הריבית חסרת הסיכון ובעקבות בחינת נאותות העתודות (LAT), לאחר הקטנה בסך של כ-154 מיליון ש"ח (לפני מס) כתוצאה מעדכון אומדן שיעורי מימוש גמלה. כמו כן החברה רשמה הפרשה בסך כ-18 מיליון ש"ח בביטוח כללי, המיוחסת בעיקרה לחלקה של מגדל בביטוח השיורי ("הפול") וכן נובעת מהתפתחות התיק, בעקבות עדכון ריבית ההיוון בשל תקנות הביטוח הלאומי.

לעומת זאת, ברבעון המקביל אשתקד, הרווח הכולל של החברה נבע בעיקרו מקיטון בהפרשה בביטוח חיים בסך של כ-1,040 מיליון ש"ח (לפני מס) כתוצאה מעלייה בשיעורי הריבית לאורך עקום הריבית, זאת לאחר קיזוז סך של כ-192 מיליון ש"ח (לפני מס) בעקבות יישום חוזר הפיקוח בדבר נאותות העתודות (LAT). רווח זה קוזז בחלקו בשל הפסדים מהשקעות שרשמה הקבוצה אשר הושפעו בעיקרם מהירידה בשערי אגרות החוב.

ברבעון המדווח נרשמו רווחים מהשקעות(2) בסך של כ-1,787 מיליון ש"ח לעומת הפסדים מהשקעות בסך של כ-598 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, כאשר בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-1,635 מיליון ש"ח לעומת הפסדים מהשקעות בסך כ-498 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, בתחום ביטוח בריאות נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-36 מיליון ש"ח לעומת הפסדים מהשקעות בסך של כ-16 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ובביטוח כללי הסתכמו הרווחים מהשקעות בסך של כ-59 מיליון ש"ח לעומת הפסדים מהשקעות בסך של כ-39 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

יש לציין כי חלק ניכר מההכנסות מהשקעות נזקפות לעתודות הביטוחיות ועל כן ההשפעה העיקרית על תוצאות החברה הינה במרווח הפיננסי הנוצר לאחר הזקיפה האמורה לעתודות הביטוחיות.

כתוצאה מן האמור לעיל, חלה עלייה ברבעון המדווח במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות תשואה בביטוח חיים לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בשל גידול בתשואות הריאליות שהושגו בהשקעות שאינן אגרות חוב מיועדות.

בנוסף, בהכנסות הריאליות מהשקעות מתחום ביטוח כללי וביטוח בריאות ובהכנסות מהשקעות העומדות כנגד ההון חלה עלייה, בשל תשואות גבוהות יותר שהושגו על ידי הקבוצה ברבעון המדווח.

ברבעון המדווח חלה עלייה במדד המחירים לצרכן שהסתכמה ב-0.5% לעומת עלייה של 1.1% ברבעון המקביל אשתקד. לשינויים באינפלציה השפעה על ההכנסות מהשקעות בגין הנכסים הצמודים למדד בתיקי הנוסטרו.

כמו כן, לאינפלציה השפעה על התאמת ההתחייבויות הביטוחיות וההתחייבויות הפיננסיות הצמודות למדד, והשפעה על דמי הניהול המשתנים אשר נגבים בפוליסות המשתתפות ברווחים שהונפקו עד שנת 2004 בעקבות ההשפעה על התשואה הריאלית המושגת בפוליסות אלו.

ברבעון המדווח החברה השיגה תשואה ריאלית חיובית בפוליסות המשתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004, אשר כיסתה את הפסדי ההשקעות שנצברו לחובת מרבית המבוטחים ברבעון הראשון של השנה, ורשמה דמי ניהול משתנים בסך של כ-30 מיליון ש"ח לפני מס. לעומת זאת ברבעון המקביל אשתקד, הופחתו חלק מדמי הניהול המשתנים בסך של כ 178 מיליון ש"ח (לפני מס) אשר נרשמו ברבעון הראשון של שנת 2015, בשל התשואה השלילית אשר הושגה ברבעון השני של שנת 2015.

בביטוח חיים חלה עלייה ברווח מסיכון בשל קיטון בתביעות, ירידה בהוצאות הנהלה וכלליות וכן חלה עלייה מסוימת בדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים.

בביטוח החיים חלה ברבעון המדווח ירידה בפרמיות לרבות תקבולים בגין חוזי השקעה, שנבעה בעיקרה מקיטון בפרמיות החד פעמיות בגין חוזי ביטוח ובתקבולים החד פעמיים בגין חוזי השקעה לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

בנוסף, בסך המכירות החדשות (ללא הגדלות) בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך חלה ירידה קלה לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הירידה במכירות התרכזה בעיקרה במכירות הפנסיה ואילו במכירות תכניות ביטוח החיים חלה עלייה.

בענפי הפנסיה והגמל נמשכה מגמת העברות הכספים נטו לגופים מוסדיים אחרים, כאשר בפנסיה חל גידול בהעברות הכספים לעומת הרבעון המקביל אשתקד ואילו בגמל העברות הכספים נטו נותרו ברמה גבוהה אם כי חל קיטון בהם בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

בתחום ביטוח הבריאות, חלה הטבה בתוצאות החיתומיות שנבעה משיפור בתוצאות ביטוחי הקולקטיבים וביטוח תאונות אישיות. מנגד, חלה הרעה בתוצאות החיתומיות בענפי ביטוח סיעודי והוצאות רפואיות, לרבות השתלות, בשל גידול בתביעות וכן חלה עלייה בהוצאות.

בתחום ביטוח כללי, נרשם הפסד חיתומי (ללא רווחי השקעה וללא עדכון העתודות בשל תקנות ביטוח לאומי) לעומת רווח חיתומי ברבעון המקביל אשתקד, בשל הרעה בביטוח רכב רכוש.

בתחום השירותים הפיננסיים, חל קיטון בהפסד הכולל שנבע בעיקרו מקיטון בהוצאות.


פירוט אודות תוצאות פעילות מחצית ראשונה לשנת 2016

במחצית הראשונה של שנת 2016 ("התקופה המדווחת") נרשם הפסד כולל בקבוצה אשר נבע בעיקרו מהפרשות בסך כ-955 מיליון ש"ח שרשמה החברה בביטוח חיים ובביטוח כללי בשל ירידה של עקום הריבית חסרת הסיכון, ומעדכון שיעור ריבית ההיוון בענפי רכב חובה וחבויות בעקבות פרסום תקנות הביטוח הלאומי, כמפורט להלן. במקביל לגידול בעתודות הביטוח שחל בתקופה המדווחת עקב ירידת עקום הריבית, נרשמו הכנסות מעליית שערי איגרות החוב, ומנגד נרשמו הפסדים מהשקעות בעקבות ירידות שערים במדדי המניות (בעיקר ברבעון הראשון של שנת 2016), כך שבסיכומה של התקופה המדווחת חל קיטון ברווחים מהשקעות של החברה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בביטוח חיים חל גידול בהפרשה בסך כולל של כ-811 מיליון ש"ח (לפני מס). ההפרשה נובעת מגידול בעתודה המשלימה לגמלאות כתוצאה מירידה של עקום הריבית חסרת הסיכון וכן בהפרשה בעקבות בחינת נאותות העתודות (LAT) בסך של כ-965 מיליון ש"ח (לפני מס), לאחר הקטנה בסך של כ-154 מיליון ש"ח (לפני מס) כתוצאה מעדכון אומדן שיעורי מימוש גמלה.

בתחום הביטוח הכללי, עדכנה החברה את אומדניה ובהתאם לכך הגדילה את ההפרשות בענפי רכב חובה וחבויות, בעיקר ברבעון הראשון של השנה, בסך של כ-119 מיליוני ש"ח בשייר לפני מס, בגין השפעת פרסום תקנות ביטוח לאומי, לפיהן, בין היתר, שיעור הריבית לצורך היוון קצבה שנתית יעמוד על 2% במקום 3%.

ירידת עקום הריבית הביאה גם להגדלת ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח הכללי בסך של כ-25 מיליון ש"ח בענפים שבהם מחושבות ההתחייבויות בביטוח כללי על פי עקרונות הנוהג המיטבי.

לעומת זאת, בתקופה המקבילה אשתקד, החברה רשמה רווח כולל אשר הושפע מתשואות גבוהות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון, אשר קוזז בחלקו בשל רישום הפרשה בביטוח חיים בסך כ-202 מיליון ש"ח לפני מס, בעיקר כתוצאה מיישום חוזר המפקחת בדבר נאותות העתודות (LAT).

בתקופה המדווחת נרשמו רווחים מהשקעות(3) בסך של כ-962 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-3,282 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, כאשר בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-816 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך כ-3,051 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, בתחום ביטוח בריאות נרשמו רווחים מהשקעות בסך של כ-15 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-68 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ובביטוח כללי הסתכמו הרווחים מהשקעות בסך של כ-63 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-84 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

יש לציין כי חלק ניכר מההכנסות מהשקעות נזקפות לעתודות הביטוחיות ועל כן ההשפעה העיקרית על תוצאות החברה הינה במרווח הפיננסי הנוצר לאחר הזקיפה האמורה לעתודות הביטוחיות.

כתוצאה מן האמור לעיל, חלה ירידה בתקופה המדווחת במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות תשואה בביטוח חיים לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בשל קיטון בתשואות הריאליות שהושגו בהשקעות שאינן אגרות חוב מיועדות. בנוסף, בהכנסות הריאליות מהשקעות מתחום ביטוח כללי וביטוח בריאות ובהכנסות מהשקעות העומדות כנגד ההון חלה ירידה, בשל התשואות הגבוהות יותר שהושגו על ידי הקבוצה בתקופה המקבילה אשתקד.

בנוסף, במחצית הראשונה של שנת 2016 חלה ירידה בדמי הניהול המשתנים שנרשמו בביטוח חיים אשר הסתכמו בכ-30 מיליון ש"ח (לפני מס) לעומת כ-280 מיליון ש"ח (לפני מס) בתקופה המקבילה אשתקד.

בתקופה המדווחת חלה ירידה במדד המחירים לצרכן שהסתכמה ב-0.4% לעומת ירידה של 0.5% בתקופה המקבילה אשתקד. לשינויים באינפלציה השפעה על ההכנסות מהשקעות בגין הנכסים הצמודים למדד בתיקי הנוסטרו.

כמו כן, לאינפלציה השפעה על התאמת ההתחייבויות הביטוחיות וההתחייבויות הפיננסיות הצמודות למדד, והשפעה על דמי הניהול המשתנים אשר נגבים בפוליסות המשתתפות ברווחים שהונפקו עד שנת 2004 בעקבות ההשפעה על התשואה הריאלית המושגת בפוליסות אלו.

בביטוח חיים חלה עלייה ברווח מסיכון בשל קיטון בתביעות, ירידה בהוצאות הנהלה וכלליות וכן חלה עלייה מסוימת בדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים.

בביטוח החיים חלה בתקופה המדווחת ירידה בפרמיות לרבות תקבולים בגין חוזי השקעה, שנבעה בעיקרה מקיטון בפרמיות החד פעמיות בגין חוזי ביטוח ובתקבולים החד פעמיים בגין חוזי השקעה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בסך המכירות החדשות (ללא הגדלות) בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך חלה יציבות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כאשר במכירות תוכניות ביטוח החיים חלה עלייה ומנגד במכירות הפנסיה חלה ירידה.

בענפי הפנסיה והגמל נמשכה מגמת העברות הכספים נטו לגופים מוסדיים אחרים, כאשר בפנסיה חל גידול בהעברות הכספים לעומת התקופה המקבילה אשתקד ואילו בגמל העברות הכספים נטו נותרו ברמה גבוהה אם כי חל קיטון בהם בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

בתחום ביטוח הבריאות, חלה הטבה בתוצאות החיתומיות אשר הושפעה משיפור בענף תאונות אישיות בשל קיטון בתביעות אשר קוזז בחלקו כתוצאה מהרעה בביטוח הוצאות רפואיות, לרבות השתלות. כמו כן התוצאות הושפעו מגידול בהוצאות.

בתחום ביטוח כללי, נרשם הפסד חיתומי (ללא רווחי השקעה וללא עדכון העתודות בשל המלצות ועדת וינוגרד וירידת עקום הריבית) אשר היה גבוה מההפסד החיתומי בתקופה המקבילה אשתקד, ואשר התבטא בעיקרו בענף רכב רכוש.

בתחום השירותים הפיננסיים, גידול מסוים בהפסד הכולל שנבע בעיקרו מקיטון בהכנסות.

בעקבות הפחתת שיעור מס החברות מ-26.5% ל-25%, החל מיום 1 בינואר 2016, חלה עלייה ברווח הכולל של החברה, ברבעון הראשון של השנה, בסך של כ-31 מיליון ש"ח בגין הקטנת מסים נדחים בחברות המוחזקות של החברה.

סולבנסי

על פי תרגיל IQIS5 שביצעה מגדל ביטוח בחודש אוגוסט כאמור, המבוסס על תמהיל ההשקעות וההתחייבויות הביטוחיות ליום 31 בדצמבר 2015, למגדל ביטוח חוסר בהון בהיקף של כ- 3.1 מיליארדי ש"ח, לעומת חוסר בהון בהיקף של כ- 4.5 מיליארד ש"ח לפי תרגיל IQIS4 (המבוסס על תמהיל ההשקעות וההתחייבויות הביטוחיות ליום 31 בדצמבר 2014). החוסר בהון כאמור, הינו לאחר התחשבות בהוראות המעבר של הפיקוח לעניין סוגים מסוימים של השקעות המוחזקות על ידי מגדל ביטוח אשר דרישת ההון הנוספת בגינן היא בסך של כ-1.2 מיליארד ש"ח לפי IQIS5 וכ- 1.5 מיליארד ש"ח בהתייחס ל-IQIS4 .

פעולות מגדל ביטוח לצמצום החוסר בהון, כגון הנפקות הון משני ושלישוני וצמצום סיכונים פיננסיים קוזזו במידה מסויימת, בין היתר, על ידי הגדלת דרישות הון בגין סיכונים ביטוחיים בעקבות פרסום הבהרות הפיקוח לתרחישים ביטוחיים במסגרת ההנחיה לביצוע 5IQIS.

הסכום לעיל אינו כולל השפעת פעילות מגדל ביטוח במהלך שנת 2016 ותוצאותיה על תמהיל ההשקעות וההתחייבויות הביטוחיות וכן השפעות אקסוגניות כגון ירידה של עקום הריבית חסרת הסיכון ושינויים רגולטוריים המשפיעים על הסביבה העסקית.

תוצאות תרגילי ה- IQIS מהוות אינדיקציה להשפעת משטר כושר פרעון מבוסס סולבנסי II ומשקפות, בעיקר, דרישות הון גבוהות יותר ביחס לדרישות ההון הקיימות בגין סיכונים פיננסיים (הן בתיק הנוסטרו והן בתיק המשתתף) וביטוחיים (בין היתר אריכות חיים, ביטולים ותחלואה).

מגדל ביטוח פועלת לעמידה ביעדי ההון על פי משטר ההון החדש על ידי הרחבת בסיס ההון שלה והתאמת תמהיל ההשקעות. כמו כן קיימות למגדל ביטוח אפשרויות לצמצום סיכונים באמצעים נוספים כגון ביצוע פעולות גידור בתיק הנוסטרו, רכישת ביטוחי משנה ועוד. השימוש באמצעים כאמור, עלול להשפיע באופן מהותי על הרווחיות העתידית של מגדל ביטוח, והוא ייבחן בהתחשב במחירים החלופיים שישררו באותה עת, בתועלת הכלכלית שלהם אל מול החלופות הקיימות ובמידת הצורך.

יודגש כי למודל, במתכונתו הנוכחית, רגישות גבוהה מאוד לשינויים במשתני שוק ואחרים ולפיכך מצב ההון המשתקף ממנו עשוי להיות תנודתי מאוד. כמו כן, התרגיל מבוצע כחלק מההיערכות ליישום המודל ככל שיחול במתכונתו הנוכחית, הבנת ההוראות החדשות והשלמת ההערכות האירגונית והמיכונית.

כאמור על פי הנחיית הפיקוח, בוצעו מספר תרגילים המהווים סימולציות של השפעת הדירקטיבה על הונו של המבטח שמטרתם לכייל את המודל ולהתאימו. אי לכך, ייתכן שהתוצאות בפועל יהיו שונות מתוצאות התרגילים. יחד עם זאת, וכמפורט לעיל, מגדל ביטוח נערכת לעמידה במשטר ההון החדש בהתאם לאינדיקציות המתקבלות מתוצאות התרגילים.


(1) לאחר הקטנת העתודה כתוצאה מעדכון אומדן שיעורי מימוש גמלה בסך כ- 154 מיליון ש"ח (לפני מס), כאמור לעיל

(2) הרווחים (הפסדים) מהשקעות כוללים רווחים (הפסדים) מהשקעות נטו והכנסות מימון, חלק החברה בתוצאות נטו של חברות כלולות וכן רווח (הפסד) כולל אחר לפני מיסים.

(3) הרווחים (הפסדים) מהשקעות כוללים רווחים (הפסדים) מהשקעות נטו והכנסות מימון, חלק החברה בתוצאות נטו של חברות כלולות וכן רווח (הפסד) כולל אחר לפני מיסים.