לאחר הפרשות בגין ירידת עקום הריבית והשלכות המלצות וועדת וינוגרד בסך כ- 837 מיליון ש"ח (לפני מס) נרשם הפסד רבעוני כולל (לאחר מס) של כ- 494 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2016* לנוכח ירידה בעקום הריבית חסרת סיכון (המשפיעה בעיקר בביטוח חיים) ועדכון שיעור ריבית ההיוון בענפי רכב חובה וחבויות בעקבות פרסום המלצות וועדת וינוגרד, מגדל הפרישה ברבעון הראשון של השנה סך של כ- 837 מיליון ש"ח לפני מס (כ- 537 מיליון ש"ח לאחר מס) 

* כתוצאה מההפרשה יחד עם קיטון בהכנסות מהשקעות, לאור התשואות שהושגו בשוק ההון, נרשם הפסד רבעוני כולל (לאחר מס) בסך כ-494 מיליון ש"ח 

* ההון העצמי של מגדל אחזקות (המיוחס לבעלי המניות של החברה) ליום ה- 31.3.16 עמד על כ- 4.7 מיליארד ש"ח 

* עודף ההון של מגדל ביטוח (עפ"י התקנות הקיימות) מעל להון הנדרש ליום 31.3.16 , עמד על כ- 2.7 מיליארד ש"ח 

* סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה, עומד על כ- 213 מיליארד ש"ח 


מגדל ממשיכה בצמיחה בפרמיות ובדמי הגמולים ברוב תחומי פעילות הליבה:

* סכום הפרמיות ברוטו, תקבולים בגין חוזי השקעה ודמי הגמולים ברבעון הראשון של 2016, הסתכם בכ- 4.8 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

* סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו בתחום ביטוח הבריאות הסתכם בכ-278 מיליון ש"ח, גידול של כ- 13% ביחס לרבעון המקביל אשתקד

* סכום הפרמיות ברוטו בתחום ביטוח כללי הסתכם בכ- 721 מיליון ש"ח, גידול של כ- 10% ביחס לרבעון המקביל אשתקד

* סכום דמי הגמולים בקרנות הפנסיה הסתכם בכ-1,480 מיליון ש"ח, גידול של כ- 10%

* סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו כולל חוזי השקעה בביטוח חיים הסתכם בכ-1,941 מיליון ש"ח - קיטון של כ- 7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, הנובע מירידה בפרמיות חד פעמיות

* הערך הגלום (EV) של מגדל ביטוח ליום 31.12.2015 בביטוח חיים, בריאות ופנסיה הגיע לכדי 14.629 מיליארד ש"ח, גידול של כ-8.7% לעומת אשתקד. עיקר הגידול נובע מגידול בשווי תיק בתוקף (VIF) בגין עסקי ביטוח חיים ובריאות.

פירוט אודות תוצאות פעילות רבעון ראשון לשנת 2016

ברבעון המדווח נרשם הפסד כולל בקבוצה אשר נבע בעיקרו מהפרשות בסך כ-837 מיליון ש"ח שרשמה החברה בביטוח חיים ובביטוח כללי בשל ירידה של עקום הריבית חסרת הסיכון, ומעדכון שיעור ריבית ההיוון בענפי רכב חובה וחבויות בעקבות פרסום המלצות וועדת וינוגרד, כמפורט להלן. במקביל לגידול בעתודות הביטוח שחל ברבעון המדווח עקב ירידת עקום הריבית, נרשמו הכנסות מעליית שערי איגרות החוב, ומנגד נרשמו הפסדים מהשקעות בעקבות ירידות שערים במדדי המניות בישראל ומגמה מעורבת בעולם, כך שבסיכומו של הרבעון המדווח חל קיטון ברווחים מהשקעות של החברה.

בביטוח חיים חל גידול בהפרשה לעתודה המשלימה לגמלאות וכן בהפרשה בעקבות בחינת נאותות העתודות (LAT), בסך של כ- 711 מיליון ש"ח (לפני מס).

בתחום הביטוח הכללי, עדכנה החברה את אומדניה ובהתאם לכך הגדילה את ההפרשות ליום 31 במרס 2016, בענפי רכב חובה וחבויות בסך של כ-103 מיליוני ש"ח בשייר לפני מס, בגין השפעת פרסום המלצות ועדת וינוגרד, לפיהן, בין היתר, שיעור הריבית לצורך היוון קצבה שנתית יעמוד על 2% במקום 3% הקבועים בתקנות הקיימות.

ירידת עקום הריבית הביאה גם להגדלת ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח הכללי בסך של כ-23 מיליון ש"ח בענפים שבהם מחושבות ההתחייבויות בביטוח כללי על פי עקרונות הנוהג המיטבי.

לעומת זאת, ברבעון המקביל אשתקד, החברה רשמה הפסד כולל אשר נבע בעיקרו מרישום הפרשה בביטוח חיים בסך כ-1,242 מיליון ש"ח לפני מס בעקבות קיטון בשיעורי הריבית לאורך עקום הריבית, אשר קוזז ברובו בשל עלייה ניכרת בתשואות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון.

ברבעון המדווח חלה ירידה ניכרת ברווחים מהשקעות(1) מסך של כ-3,880 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד להפסדים מהשקעות בסך של כ-826 מיליון ש"ח ברבעון המדווח, כאשר בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח נרשמו הפסדים מהשקעות בסך של כ-819 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך כ-3,549 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, בתחום ביטוח בריאות נרשמו הפסדים מהשקעות בסך של כ-21 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-84 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ובביטוח כללי הסתכמו הרווחים מהשקעות בסך של כ-4 מיליון ש"ח לעומת רווחים מהשקעות בסך של כ-123 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. יש לציין כי חלק ניכר מההכנסות מהשקעות נזקפות לעתודות הביטוחיות ועל כן ההשפעה העיקרית על תוצאות החברה הינה במרווח הפיננסי הנוצר לאחר הזקיפה האמורה לעתודות הביטוחיות.

כתוצאה מן האמור לעיל, חלה ירידה ברבעון המדווח במרווח הפיננסי הכולל מהשקעות העומדות כנגד הפוליסות המבטיחות תשואה בביטוח חיים לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בשל קיטון בתשואות הריאליות שהושגו בהשקעות שאינן אגרות חוב מיועדות. בנוסף, בהכנסות הריאליות מהשקעות מתחום ביטוח כללי וביטוח בריאות ובהכנסות מהשקעות העומדות כנגד ההון חלה ירידה, בשל התשואות הגבוהות יותר שהושגו על ידי הקבוצה ברבעון המקביל אשתקד.

ברבעון המדווח חלה ירידה במדד המחירים לצרכן שהסתכמה ב-0.9% לעומת ירידה של 1.6% ברבעון המקביל אשתקד. לשינויים באינפלציה השפעה על ההכנסות מהשקעות בגין הנכסים הצמודים למדד בתיקי הנוסטרו. כמו כן, לאינפלציה השפעה על התאמת ההתחייבויות הביטוחיות וההתחייבויות הפיננסיות הצמודות למדד, והשפעה על דמי הניהול המשתנים אשר נגבים בפוליסות המשתתפות ברווחים שהונפקו עד שנת 2004 בעקבות ההשפעה על התשואה הריאלית המושגת בפוליסות אלו.

בנוסף, בשל התשואה השלילית שהושגה על ידי הקבוצה בפוליסות המשתתפות ברווחים מתחילת השנה, לא גבתה החברה ברבעון המדווח דמי ניהול משתנים במרבית הפוליסות המשתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004, ולא תוכל לגבות דמי ניהול משתנים (15% מהתשואה הריאלית)(2) כל עוד לא תושג תשואה חיובית שתכסה את התשואה הריאלית השלילית שנצברה עד כה, וזאת לעומת דמי ניהול משתנים בסך כ-458 מיליון ש"ח שנרשמו ברבעון המקביל אשתקד. אומדן דמי הניהול שלא נגבו בשל התשואה הריאלית השלילית עד להשגת תשואה חיובית מצטברת כאמור, הסתכם נכון ליום 31 במרס 2016 בכ-40 מיליון ש"ח לפני מס.

בביטוח החיים חלה ברבעון המדווח ירידה בפרמיות לרבות תקבולים בגין חוזי השקעה, שנבעה בעיקרה מקיטון בפרמיות החד פעמיות בגין חוזי ביטוח ובתקבולים החד פעמיים בגין חוזי השקעה לעומת הרבעון המקביל אשתקד. עם זאת, בסך המכירות החדשות (ללא הגדלות) בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך חלה עלייה לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אשר התרכזה בעיקרה בתוכניות ביטוח החיים.

בתחום ביטוח הבריאות, חלה הרעה בתוצאות החיתומיות אשר הושפעה בחלקה מגידול בהוצאות. כמו כן, נרשמה הרעה בתוצאות החיתומיות של ביטוחי הקולקטיבים אשר קוזזה בחלקה בשל שיפור בתוצאות ביטוח סיעודי ותאונות אישיות בשל קיטון בתביעות.

בתחום ביטוח כללי, נרשם הפסד חיתומי (ללא רווחי השקעה וללא עדכון העתודות בשל המלצות ועדת וינוגרד וירידת עקום הריבית) אשר היה גבוה מההפסד החיתומי ברבעון המקביל אשתקד, ואשר התבטא בעיקרו בענף רכב רכוש.

בתחום השירותים הפיננסיים, קיטון ברווח הכולל שנבע בעיקרו מקיטון בהכנסות.

בעקבות הפחתת שיעור מס החברות מ-26.5% ל-25%, החל מיום 1 בינואר 2016, חלה עלייה ברווח הכולל של החברה בסך של כ-31 מיליון ש"ח בגין הקטנת מסים נדחים בחברות המוחזקות של החברה.

(1) הרווחים (הפסדים) מהשקעות כוללים רווחים (הפסדים) מהשקעות נטו והכנסות מימון, חלק החברה בתוצאות נטו של חברות כלולות וכן רווח (הפסד) כולל אחר לפני מיסים.

(2) מלבד סכום לא מהותי, בקרנות משתפות ברווחים שזכאיות באופן חלקי לאגרות חוב מיועדות (אג"ח חץ).